Årnes Brygge

Tre boligbygg med totalt cirka 100 leiligheter med utsikt til Glomma og friområdet er planlagt like ved Årnes stasjon.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2018: Mulighetsstudie

2019: Sentrumsplan for Årnes (KDP Årnes sentrum) vedtatt

2021: Selskapet Årnes Brygge AS blir stiftet i første kvartal
2021: Oppstart varslet i august

2022: Planforslag forventet lagt ut til offentlig ettersyn ila sommeren

Forventet ferdigstillelse: Uavklart

Kontakt

Birgitte Marie Formo

Prosjektsjef

Kart

map

Sammen med Glomma Boligpark 1 AS skal Bane NOR Eiendom AS regulere og bygge ut et tomteområde med potensial for gode leiligheter med utsikt og tilgang til Glomma.

Boligprosjektet er planlagt der eksisterende bebyggelse ligger i Høievegen i dag, med nærhet til Årnes stasjon og Glomma. Utforming og plassering av byggene er ikke endelig besluttet, men det planlegges for bygging av om lag 100 leiligheter i tre bygningskropper, samt et eget bygg for café eller restaurant. Det søkes å oppnå fin utsikt mot friområdene og Glomma for alle leilighetene.

Prosjektet ønsker en omlegging av Høievegen slik at vegen vil gå langs med jernbanen og opp til innfartsparkeringen. Boligprosjektet vil da komme på vestsiden av omlagt Høieveg mot friområdene og Glomma. Dette vil gi boligene og friområdet en fin støyfri side som gir merkvaliteter til området. Vi skal hensynta siktlinjer fra både sentrum og stasjonsområdet, og har derfor valgt å gå videre med tre bygningskropper formet som trapeser. Disse ønsker vi å gi ulike byggehøyder for å gi mer liv til bygningsstrukturen.

Planavgrensning som er varslet er utvidet for å blant annet hensynta en omlegging av Høievegen og ny elvepromenade (g/s vei). Prosjektet skal også etablere innbydende utomhusarealer som harmonerer med det naturskjønne området på Årnes Brygge, og det planlegges å anvende trebekledning for byggene, som vil skape et dempet inntrykk av byggene i omgivelsene. - Vi håper å ha et reguleringsplanforslag som oversendes kommunen rundt årsskiftet 2021/2022, sier prosjektsjef Birgitte M. Formo i Bane NOR Eiendom.

Glomma Boligpark 1 AS er eid 100 % av Marbre Eiendom AS. Marbre er en eiendomsutvikler og et entreprenørselskap lokalisert på Årnes. Glomma Boligpark har god erfaring som utbygger på Årnes.