Bidrar inn i fergeprosjektet i Drammen

Sammen med Brakar går vi inn i forprosjektet for utslippsfri ferje i Indre Drammensfjord og den sentrumsnære delen av elva. Vi bidrar til utredningen både med økonomiske midler og kompetanse.

Fergeprosjektet skal utrede muligheten for å starte passasjertrafikk på fjorden og elva, og synliggjøre at en utslippsfri ferje vil innebære store miljøfordeler, styrke kollektivtilbudet og åpne nye muligheter for by- og næringsutvikling.

Initiativtaker Jan Erik Hansen mener at vannveien er en uutnyttet ressurs i Drammensområdet, og er svært tilfreds med at Brakar og vi ser mulighetene som en ferje representerer. – Bane NOR er en nasjonal aktør på kollektivtransport og Bane NOR Eiendom er en av de største byutviklerne i Drammen. Brakar er vår regions fremste kollektivtransport-aktør og spiller en sentral rolle i utviklingen av nye mobilitetsløsninger, sier Jan Erik Hansen.

Et forprosjekt, finansiert med 250.000 kroner av ti utviklerne, er igangsatt. Senere har Næringsfondet i Drammen og Lier innvilget søknad om ytterligere 250.000 kroner. Nå bidrar vi og Brakar med 200.000 kroner hver. I tillegg vil vi stille med kompetanse på mobilitetsstrategi, kollektivtrafikk og byutvikling til prosjektet.

Bedre kollektivtilbud

– Selv om ferjer ikke direkte inngår i vår mobilitetsstrategi, er dette noe vi ønsker å støtte opp om. Vi er opptatt av å tilrettelegge for at bilen gradvis skal erstattes med bedre kollektivtilbud som bidrar til at flere mennesker går og sykler, forteller prosjektsjef Connie Nyhaven i Bane NOR Eiendom.

– Å se de ulike mobilitetstilbudene i sammenheng med byutviklingen i Drammen, vil styrke kollektivtilbudet totalt. Det vil bidra til at flere velger tog, buss, gange og sykkel. Ferje er jo et effektivt og miljøvennlig tilbud som vil gjøre byen enda mer attraktiv. Jeg gleder meg til den dagen jeg kan ta ferjen for å utforske livet langs Drammenselva og Indre Drammensfjord, sier Connie.

Flere transformasjonsområder i Drammen

Bane NOR Eiendom har flere store transformasjonsområder i Drammensområdet som tidligere har vært brukt til jernbanerelatert virksomhet.

– Med ny jernbane på plass i 2025 markeres et skifte i Drammens historie. Byen blir enda mer tilgjengelig for både næringsliv og nye innbyggere. Her skal vi være med å utvikle og legge til rette for boliger og arbeidsplasser til flere tusen nye innbyggere i årene som kommer, sier Connie.

Utforske potensialet

– Brakar deltar i samarbeidet fordi vi ønsker å utforske potensialet for å ta i bruk Drammensfjorden og elva til kollektivtransport og integrere en ferjeforbindelse som del av våre tjenester, sier Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar.

– Vi ønsker å utrede utslippsfri ferje som en del av bytilbudet og vårt helhetlige mobilitetsarbeid. Dette mener vi er lurt å gjøre i samarbeid med andre, som for eksempel eiendomsutviklere og kommunene. Et slikt prosjekt passer godt inn i det arbeidet vi gjør for å styrke et variert mobilitetstilbud i vår region, sier Sundfjord.

20.000 nye boliger

I løpet av noen tiår vil det være bygd bortimot 20.000 nye boliger og lagt til rette for 60.000 nye innbyggere i prosjekter rundt Drammensfjorden og langs elva nær Drammen sentrum.

Drivkreftene i forprosjektet mener at økt bruk av vannveien vil avlaste veinettet, bidra til redusert biltrafikk og redusere behovet for nye veier.

En utslippsfri ferje vil også gi bedre klima og miljø, spesielt bylufta i Drammen. Den vil bidra til å etablere nye miljøvennlige og bærekraftige reisevaner, uttaler Jan Erik Hansen. Hans visjon er at utslippsfri ferje en dag seiler på fjorden og elva til og fra de fjord- og elvenære boligområdene, arbeidsplassene, byens sentrum og kollektivknutepunktene.