Evaluering av samkjøring til stasjonen

Pilotprosjektet pågikk i perioden 16. april til 22. juni 2018 ved togstasjonene Frogner, Lier, Vestby og Sonsveien. Vedlagt finner du oppsummering av pilotprosjektet som var et samarbeid med NSB og gründerbedriften SammeVei.

Klikk her for å lese rapporten

Oppsummering

I løpet av de to månedene piloten varte ble det registrert totalt 455 samkjøringer. De fleste samkjøringene fant sted til og fra Lier stasjon hvor reserverte samkjøringsplasser fungerte som et reelt incentiv for pendlere. På de øvrige stasjonene var det mindre aktivitet i pilotperioden.

Erfaringen fra prosjektet viser at noen forutsetninger kan være avgjørende for at
reserverte samkjøringsplasser skal gjøre det enklere å samkjøre til stasjonen.

  • Betydelig press på parkeringskapasiteten på aktuelle stasjoner, for å sikre at
    tilgang til reserverte parkeringsplasser blir et reelt incentiv
  • Begrenset tilgang til alternativ parkering
  • Tilgang til en løsning som gjør det enkelt å organisere og registrere samkjøring
  • Etablere rutiner for regelmessig kontroll av de reserverte Samkjøringsplassene og innføring av sanksjoner

Dersom ordningen skal prøves ut i større skala er det derfor nødvendig å etablere rutiner for regelmessig kontroll av de reserverte samkjøringsplassene og innføring av sanksjoner.

Det ble i løpet av de to månedene piloten varte ikke dokumentert en signifikant økning i antall pendlere som kjører sammen til de utvalgte stasjonene. En mulig forklaring er at de som har anledning til å samkjøre til stasjonen allerede gjør det. En annen mulig forklaring er at det vil kreve mer tid for å endre reisevanene, og at effekten av tiltaket ikke vil være målbar i løpet av et to måneders pilotprosjekt.