Godsallmenningen i Nybyen Drammen

Godsallmenningen – fra godsterminal til ny bydel i Drammen.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2019: Parallelle oppdrag

2020: Planprogram og varsel om oppstart regulering

2021: Reguleringsplan til behandling

 

Kontakt

Connie Nyhaven

Prosjektdirektør

Generelt om prosjektet Godsallmenningen

Nybyen godsterminal blir frigjort når InterCity-strekningen Drammen-Kobbervikdalen åpner i 2025. Før det, fra høsten 2021 frem til utgangen av 2024, vil godsterminalen bli benyttet midlertidig til hensetting av tog.

Området har et betydelig potensial for fremtidig utvikling. Eksisterende jernbanetrasé gjennom området vil bli lagt i løsmassekulvert, og over vil det bli anlagt park som blir en del av utviklingsprosjektet.

Regulering med konsekvensutredninger er igangsatt og omfatter også naboeiendommen, Grønland 19-21. Planforslaget er forventet å bli 1. gangsbehandlet tidlig i 2021. Basert på foreløpig arealutnyttelse vil området bidra til over 1 000 nye knutepunktsnære boliger.

Prosjektet har fått arbeidstittelen «Godsallmenningen», og det sentrale bygulvet planlegges der traséen for godssporet går i dag. Den gamle «Godsen» skal bevares, restaureres og tas i bruk, og slik bidra til at denne nye bydelen blir en spennende og attraktiv bydel.  

Åpent møte 16. juni 2020

Tirsdag 16. juni 2020 ble det avholdt åpent møte hvor planforslaget til det varslende planprogrammet ble presentert. Det var mulig å sende merknader frem til høringsfristen som gikk ut 26. juni i hht. ‘brev om varsel om oppstart’ datert 24.04.2020.