Grorud stasjon

Revitalisering rundt Grorud jernbanestasjon åpner spennende framtidsmuligheter.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2008: Plan- og Bygningsetaten utarbeidet et Forprosjekt for Grorud stasjonsområde
2013: Plan- og Bygningsetaten startet revidering av Forprosjektet
2015: SvRø arbeider med planprogram for Fossumdiagonalen m.m.
2016: Planlagt høring av SvRøs planprogram.

Bane NOR Eiendom (ROM Eiendom) ønsker å utvikle området rundt Grorud stasjon. Plan- og Bygningsetaten (PBE) har imidlertid stoppet våre planer i påvente av egne planavklaringer. PBE har tidligere lagt planer for bekkeåpning i vegen ved eksisterende stasjon, og en framtidssituasjon med omlagt vegsystem, og kanskje lokk over Østre Aker vei. Det har imidlertid vist seg urealistisk å gjennomføre foreslått bekkeåpningstrasé, så PBE arbeider nå for å få flyttet bekkeåpningen sørover, og det passer bedre for våre eiendommer.

Samtidig vil mulige ombygginger av godsterminalen på Alnabru kanskje medføre at det skal bygges nytt godsspor helt opp til Grorud stasjon. Da kan det samtidig bli aktuelt å rette opp kurvaturen ved stasjonen, og bygge ny stasjonsløsning. PBEs arbeid er stoppet opp i påvente av avklaring av Jernbaneverkets behov i forhold til ny Alnabru-løsning. Jernbaneverket har imidlertid lagt saken på is på grunn av manglende bevilgninger i statsbudsjettet.

I tillegg er det også uavklart om en eventuell ny Fossumdiagonal mellom Trondheimsveien og Østre Aker vei vil berøre vår eiendom. Statens Vegvesen skal utrede ulike muligheter fram mot neste revisjon av NTP. Ny regulering av Bane NOR Eiendoms eiendom må også forholde seg til et reguleringsforslag fra SvRø om gang-/sykkelveg langs det nye godssporet.