Knutepunktkonferansen

Bane NOR Eiendom arrangerer en årlig knutepunktkonferanse med ulike aktuelle temaer knyttet kollektivtransport, by- og stedsutvikling og knutepunktsutvikling.

Bane NOR Eiendom eier mange store og sentrale eiendommer i Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen, Trondheim og i de fleste andre byene i Norge som ligger langs jernbanen.

Eierskapet til disse tomtene påligger oss et stort ansvar for å bidra til å løse de samfunnsutfordringene den store befolkningsveksten fører med seg. Det omfatter utvikling av velfungerende kollektivknutepunkt som gjør at flere velger å reise kollektivt, og ikke minst bygging av boliger og arbeidsplasser på og rundt disse – slik at veksten kan skje på en bærekraftig måte.

Knutepunktkonferansen 2019 ble arrangeret for åttende gang 22. januar i Oslo. Tema var: Transformasjon - fra nedlagt industriområde til attraktiv bydel.

 

2019: Transformasjon – fra nedlagt industriområde til attraktiv bydel

Transformasjon og ny bruk av gamle industriområder var et tema som fenget mange da Knutepunktkonferansen 2019 ble arrangert 22. januar. Over 330 deltakere møtte opp for å høre på innleggene og møte bransjekollegaer.

På konferansen belyste vi hva som skal til for å lykkes med transformasjonsprosjekter. Fortsatt eksisterer det asfaltjungler med introverte kontorbygg uten liv på gateplan. Hvordan kan disse revitaliseres og bli til attraktive og urbane bydeler? Vi tok utgangspunkt i både ferdigstilte og planlagte transformasjonsprosjekter, og belyste flere viktige aspekter: Hvordan sikrer man en trinnvis og økonomisk gjennomførbar utvikling? Hvordan skapes gode byrom? Hva skal til for at det blir attraktivt å bo og arbeide et sted? Og hvor viktig er det med en «motor» eller X-faktor i utviklingen?

Les om høydepunktene fra konferansen her.

2018: IC-investeringer og byene

Bane NOR Eiendom inviterte til Knutepunktkonferansen 23. januar og samlet rundt 330 politikere, byutviklings- og samferdselsfolk på Oslo Plaza.

Temaet var hvilke muligheter gir det østlandsbyene at Staten investerer milliarder i jernbanen? Nye traséer bygges og eksisterende rustes opp. I noen tilfeller må ny jernbanestasjon bygges eller flyttes. Det blir debatt om hva stasjonens plassering kan bety for byutvikling og folks bruk av toget. Vi vil se noen ti-år frem i tid på hvordan vi reiser, bor og bruker byens tilbud. Er byene klare til å utnytte mulighetene som skapes når reisetiden reduseres og når knutepunktene blir bedre og mer attraktive?

På konferansen stilte samferdselsministeren, flere ordførere, Bane NOR og Bane NOR Eiendom, Ruter, TØI og forskere knyttet til byutvikling, trender og urbanisering.

Les mer om konferansen her: Knutepunktkonferansen 2018

2016: Bilfritt Oslo - utopi eller mulighet?

Oslo er på vei inn i en ny tid der det grønne skiftet for alvor skal realiseres med bilfritt sentrum innen 2019. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette til næringsliv, handel, kollektivaktører, eiendomsutviklere og folk flest?

På konferansen var representanter fra Oslo kommune, forskningsmiljø, infrastrukturselskap, byutviklere og næringsliv. Disse var overraskende enige om at et bysentrum med færre biler og mer plass til fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk ønskes velkommen. Det ble derfor viet tid til å diskutere hvordan det kan skje i praksis og hvilke tiltak som må til.

Dette er sjette gang ROM Eiendom arrangerer en konferanse med tema knyttet til kollektivtransport, by- og stedsutvikling og knutepunktsutvikling.

Les mer om konferansen her: ROM-konferansen 2016

 

 

Last ned utskriftsvennlig program

2014: Investeringer i jernbanen

Staten investerer milliarder i jernbanen. Hvilke muligheter gir det til byene?

 I løpet av de neste 10 årene vil store deler av InterCity-utbyggingen på Østlandet stå ferdig. Det vil gi raskere reisetid mellom byene og tettstedene og gjøre det lettere for folk å bo og arbeide ulike deler av regionen. Samtidig er befolkningsutviklingen i Osloregionen i kraftig vekst og det forventes at veksten fortsetter i flere tiår. Jernbaneutbyggingen og befolkningsveksten skaper nye muligheter for by- og tettstedsutvikling der togene stopper. Hvordan bør byene og tettstedene utvikles slik at de utnytter dette potensialet og er vi forberedt på utfordringene?

På konferansen deltok representanter fra regjering og kommuner, forskningsmiljø, infrastrukturselskap og eiendomsbransjen med innlegg og diskusjoner omkring disse utfordringene.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innledet konferansen med å fortelle hva regjeringen ønsker å oppnå med sin samferdselssatsning. Jernbaneverket fortsatte med å fortelle om sin IC-satsning. Konsernsjefen i NBS var opptatt av samarbeid for å lykkes. Videre var TØI og Statens vegvesen på talerstolen etterfulgt av eiendomsutviklere. Ordførerne fra Drammen og Ullensaker samt byråd for byutvikling i Oslo deltok i en debatt om fortetting ved knutepunkt. Avslutningsvis fikk deltakerne et humoristisk innslag fra Voss av Arne Hjeltnes.

Les mer om konferansen her: ROM-konferansen 2014: Investeringer i jernbanen

Konferansen ble holdt på Radisson Blu Plaza Hotell i Oslo, 21. oktober 2014 med 230 deltakere.

Se agendaen for konferansen her

2013: Boligutvikling for fremtiden

Norges befolkning vil passere seks millioner innbyggere innen 2030, og de største byene får det største presset på areal, boligpriser og miljø. Befolkningsveksten vil forsterke behovet for mer boligbygging, en mer miljøvennlig byutvikling og bedre infrastruktur.

Hvordan vil de norske byene møte disse utfordringene? På konferansen ble blant annet politikere, eiendomsutviklere og arkitekter utfordret til å dele sine tanker om utfordringene og mulighetene i årene fremover.

Rom eier 970 eiendommer, hvorav er 330 stasjonsbygg. - Dette gir oss et spesielt ansvar i by- og stedsutviklingen, siden denne i fremtiden må være basert på en mer integrert forståelse av transport og infrastruktur, og byggingen av boliger i nærheten av transportknutepunkter, sa konsernsjef i NSB Geir Isaksen i sitt innlegg om den moderne stasjonsbyen.

Isaksen fikk støtte for sitt syn i debatten som fulgte, med byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen og ordførerne i Asker, Bærum og Drammen, Lene Conradi, Lisbeth Hammer Krog og Tore Opdal Hansen. Deres konklusjon var at dersom kommunene skal kunne innta en mer aktiv rolle i boligutviklingen - ut fra kommunenes egne behov - må de få lov til å tenke mer helhetlig. Dessuten må infrastruktur- og boligplanlegging sees i sammenheng, uavhengig av nasjonale transportplaner.

Trender og suksessfaktorer for å lykkes med fremtidens boligutvikling ble også diskutert. Her ble spennende prosjekter presentert av partner Nicolai Riise i Mad arkitekter, partner David Zahle i BIG Architects og professor Elin Børrud fra UMB. Konklusjonen deres var at vi må ha større visjoner for fremtidens prosjekter enn det vi har hatt til i dag.

Konferansen ble holdt på Radisson Blu Plaza i Oslo, 22. oktober 2013 med 280 deltakere.

Se agenda for konferansen her

2012: Byene vokser

«Byene vokser – kaos eller bærekraft?» var tittelen på konferansen i 2012. Dersom den varslede befolkningsveksten slår til, vil byene stå ovenfor store utfordringer og problemer som må løses.

Stedsutvikling, bosetting, næringsutvikling og infrastruktur må tilpasses og bidra til å skape et bærekraftig samfunn. Er byene klare for å møte fremtiden? Hvem skal ta påta seg oppgavene og hvordan skal de løses?

Blant de 17 bidragsyterne på talerstolen var adm dir i SSB som la frem ulike scenarier for befolkningsveksten, statssekretær Bartnes redegjorde for utfordringer knyttet til kollektivtrafikk og bilbruk, byråder fra hhv. Stavanger, Oslo og Bergen fortalte om sine visjoner for vekst, og adm dir Peter Groth i Aspelin Ramm og adm dir Pål Berger i Rom Eiendom snakket om hva som skal til fra utbyggernes side for å satse på sentrumsutvikling.

To debattsamtaler ble ledet av Jan Erik Grindheim: I den første ble konsernsjef Geir Isaksen i NSB, ass vegdir Lars Aksnes og adm dir Bernt Reitan Jenssen i Ruter utfordret på fremtidens kollektivnett og hva slags transporttilbud kundene kan forvente. I den andre samtalen debatterte byråd for byutvikling i Oslo Bård Folke Fredriksen, kommunalsjef Arthur Wøhni i Bærum, markedsdirektør Sverre Landmark i Aspelin Ramm og prosjektdirektør Anne Siiri Øyasæter fra Rom om byutviklingen er politikerstyrt eller markedsstyrt.

Konferansen ble holdt på Thon Hotel Opera i Oslo, 8. november 2012.

Se agenda for konferansen her

2011: Ta sentrum tilbake

Et viktig spørsmål som flere reiste på konferansen er hvorvidt byene blir tømt for handel til fordel for de store kjøpesentrene utenfor byene, samtidig som arbeidsplasser flyttes ut og bilene stenges ute.

Mer enn 200 deltakere som arbeider med byplanlegging, handel, forebyggende og trygghetsskapende arbeid, arkitektur, kultur, kollektivtransport og byutvikling møtte frem for å høre sentrale aktører som har engasjert seg i arbeidet med å utvikle levende sentrum. Blant innlederne var byrådsleder i Oslo Stian Berger Røssland, ordfører i Drammen Tore Opdal Hansen og eiendomsutvikler Carl-Erik Krefting.

Et sentrum med yrende liv er en forutsetning for en livskraftig by. For Rom Eiendom er et vitalt sentrum en viktig forutsetning for innbyggernes trivsel og trygghet, for næringslivets verdiskaping og ikke minst for miljøet. Målet med den årlige Romkonferansen er å skape debatt mellom offentlige aktører og næringsliv om hvordan det skapes gode forutsetninger for en bærekraftig by- og stedsutvikling og oppmøte på Romkonferansen 2011 viser at det er stor interesse for dette.

Konferansen ble holdt på Thon Hotel Opera i Oslo, 17. november 2011.

 

Se agenda for konferansen her

2010: Gode kollektiv-knutepunkt

Konferansen "Hvordan utvikler vi gode kollektivknutepunkt?" belyste blant annet hvilke kvaliteter samferdselsaktører og næringsliv ønsker seg i et godt kollektivknutepunkt og kollektivknutepunkt i et byutviklings- og miljøperspektiv.

Romkonferansen er den første konferansen som tar opp utfordringene ved utvikling av gode kollektivknutepunkt. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa manet til samarbeid mellom aktørene for å utvikle gode kollektivknutepunkt i sin åpningstale. Les talen hennes her: Samferdselsminister Klappas innlegg

At temaet er viktig for mange, tydet den gode oppslutningen på. På talerstolen var aktører fra både NSB, Jernbaneverket, Ruter, Statens Vegvesen, Transportøkonomisk institutt, Flytoget, Samferdselskomiteen, Oslo kommune og Norges Naturvernforbund. Som en rød tråd gjennom alle foredragene var ønsket om gode og effektive knutepunkt, og at samarbeid mellom de ulike aktørene er nødvendig for å nå målet.

De reisende ønsker et tilbud med hyppige, presise og korresponderende avganger. I tillegg kommer faktorer som tilgjengelighet, universell utforming, informasjon om rutetider og et utvalg av handels- og servicetilbud. - Rom har med sine eiendommer en sentral og koordinerende rolle i arbeidet med utviklingen av gode kollektivknutepunkt. Vi tar rollen svært alvorlig, og har en klar ambisjon om å få enda flere til å velge kollektivt, sa Pål Berger, adm.dir. i Rom Eiendom.

Konferansen ble holdt på Thon Hotel Opera i Oslo, 3. november 2010.

Se agenda for konferansen her
Tre_2_hvit