Munkedamsveien 62

I hagen til den ærverdige og vernede Generaldirektørboligen i Munkedamsveien 62 på Filipstad, er et nytt forretningsbygg på rundt 6000 kvm. ferdigstilt.

Fakta om
prosjektet

Kontakt

Sven Kruse-Jensen

Prosjektsjef

Kart

map

M62 er på 5000 kvm BRA samt kjeller på ca 1120 kvm. Det er lagt vekt på fleksibilitet og generalitet i bygningsmessige løsninger. Bygningens form, planløsninger, materialbruk og teknikk gir robusthet med tanke på leietakers mulige behov for endret bruk, møblering og layout over tid. Bygget er tilgjengelig for alle, også personer med nedsatt funksjonsevne. Utstyr og produkter er moderne og fremtidsrettede. Prosjektets høye miljøambisjon medfører løsninger på feltet som både imøtekommer myndighetenes krav, og i flere tilfeller er langt bedre enn disse.

Byggets innhold
Kontorbyggets første etasje inneholder vestibyle med resepsjon, møtesenter og kantine, mens 2. – 4. etasje inneholder i sin helhet kontorer med tilhørende funksjoner. Det er lagt opp til maksimal frihet i forhold til valg av åpent landskap, cellekontor eller kombinasjoner. I kjelleren vil det være parkeringsplasser inkludert HC-parkering og lader for EL-bil. Det er også garderober, lagerrom og tekniske rom for bygningen. Område for lagring vil utgjøre 78 kvm.

I byggets 1. etasje skal det også etableres en 4-avdelings barnehage (431 kvm BRA). Denne vil ha en privat driver, men er tenkt til offentlig bruk som en del av Oslo kommunes samordnede barnehagetilbud. På sikt skal også Portnerboligen innlemmes i barnehagens arealer. Dette prosjektet ferdigstilles høsten 2015.

Det er trinnfri adkomst fra kommunal vei og helt inn i bygget. Hovedinngangen ved smijernsporten er spesielt tilrettelagt med slak rampe og HC parkeringsplass.

Den nye tomten har et areal på ca 3180 kvm. Uteområdet rundt det nye bygget (ca. 1300 kvm) samt hagen og parkanlegget til GD-boligen (ca 3000 kvm) er tilgjengelig for allmenheten.

Miljøbygg
– Forretningsbygget er klassifisert BREEAM-NOR Excellent og energiklasse A, forteller prosjektsjef i ROM Eiendom, Sven Kruse-Jensen og noen av tiltakene som ble gjort for å oppnå denne klassifiseringen er blant annet grønt tak og utendørsområde. ROM har en offensiv miljøstrategi der en av ambisjonene våre er at alle nye bygg skal sertifiseres som BREEAM-NOR Excellent, sier Kruse-Jensen.

 

Prosjektet omfatter flere kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design, blant annet:

 • Spesialutviklet utenpåliggende solavskjerming i glass som skjermer for solen, men ikke for utsyn det meste av dagen
 • Utviklet for å ivareta Breeam og Tek 10 krav til energi, solavskjerming og utsyn fra arbeidsplassene og for å fremheve det særegne i situasjonen: den grønne parken og flotte beliggenheten nær sjøen på Filipstad
 • Bygningen er oppvarmet med jord/bergvarme fra brønner i parken
 • Sedum på taket gir grønn, levende takflate som spiller sammen med parken og som absorberer takvann og reduserer behovet for fordrøyning og utslipp i ledningsnettet
 • Det brukes ikke materialer som inneholder miljøgifter
 • Bygningen har et lavt antall bilparkeringsplasser, samtidig som det er godt tilrettelagt for sykling med innendørs parkering, garderober, dusj m.v.

 

Prosjektet har en rekke tiltak for å oppnå den høye miljøambisjonen:

 • Energi: Bygget tilfredsstiller energimerke B. Ventilasjonsanlegget skal la seg effektivt styre etter temperatur og tilstedeværelse. Det er min. 80 % varmegjenvinning. Det skal sikres et lavt vannforbruk ved bruk av vannbesparende utstyr. Byggene skal ha bruk av energioppfølgingssystem (EOS) med sentrale energimålere. Bygget benytte energibrønner som lokal og fornybar energikilde
 • Materialer: Det stilles strenge krav til materialer og dokumentasjon. Det skal blant annet benyttes materialer og produkter som er svanemerket eller tilsvarende. For en rekke produkter og materialer det stilles krav til emisjonstester for avgassing.
 • Rent – tørt – bygg: Byggene skal bygges iht. «Rent, tørt bygg (RTB)»-prinsippet for å forebygge mot fuktskader og forurensninger
 • Avfall: Det legges til rette for kildesortering av minst 6 avfallsfraksjoner inkludert matavfall til kompostering
 • Transport: Det settes i verk en rekke tiltak for redusert bilbruk som:

−   Bygget ligger nært flere lokale service- og tjenestetilbud
−   Det vil være flere EL-bilparkeringer
−   Innendørs sykkelparkering og gode garderobefasiliteter

 

Prosjektet har følgende nøkkeltall for energibruk:

 • Beregnet strømforbruk mindre enn 126 kWh/kvm
 • Beregnet bruk av fossil energi er 0 kWh/kvm i direkte forbruk, men indirekte bruk via fjernvarmen er lik 0,92 kWh/kvm
 • Beregnet produksjon av fornybar energi er 29 kWh/kvm, Hafslund Fjernvarme inkludert oppvarming for varmt forbruksvann
 • Beregnet vannforbruk er ca. 5,86 m3/person/år, antatt forbruk hentet ut i fra et lignende prosjekt

 

Prosjektet utfører følgende tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen:

 • Kildesortering
 • Rent-tørt-bygg
 • Ukentlige samlinger mhp sikkerhet helse og miljø, samt vernerunder
 • Kursing i avfallshåndtering og kjemikaliebruk

 

Generell informasjon
På den ene siden ligger byen med sitt pulserende liv, og på den andre siden ligger hagen med sin stillhet og ro. Munkedamsveien 62 (M62) ligger i et av Oslos mest attraktive boligområder med rikt utvalg av butikker, restauranter og kafeer, parker, underholdningstilbud og offentlig kommunikasjon. Kun minutters gange fra Solli plass, Aker Brygge og Tjuvholmen.

Området rundt NSBs tidligere generaldirektørbolig (GD-boligen), omkringliggende park og portnerbolig representerer både norsk arkitektur- og kulturhistorie, og er regulert til bevaring. ROM Eiendom ønsket ved etableringen av nybygget å styrke stedets gode kvaliteter. Samspillet mellom det historiske anlegget og det tidsmessige nye og miljøvennlige, genererer ny positiv energi til stedet.

Det nye kontorbygget er tegnet for å henvende seg rolig mot det grønne, det legges til rette for et gårdsrom mellom det nye bygget, portnerboligen og parken. Første etasje er trukket inn, de øvrige kontoretasjene «svever» på en inntrukket base. Dette bidrar til å gjøre bygget mer tilgjengelig, og mer åpent mot parken.

Bygningen ligger i overgangen mellom tett by og åpen havn, i parken bak store, gamle trær. Den er formet av parken som den omslutter og danner et bakteppe for. Bygningen er gitt et lett fasadeuttrykk i glass. Bygget skal oppføres med god kvalitet og standard, og skal tilfredsstille krevende miljømål. Dette tilsier at fasadene må ha høy U-verdi, gi god skjerming for å minimere kjølebehovet, god solavskjerming for arbeidsplassene og vinduer som gir mye lys og utsikt. Som løsning er det utviklet et system av avskjermende, utenpåliggende strukturer som omrammer hvert vindu i de tre øverste etasjene. Disse elementene er utarbeidet for å lage en rolig, men i størst mulig grad åpen fasade mot den vernede parken.

Byggeprosessen er fanget med web-kamera frem til bygget er ferdig utvendig:

 Følg med på byggeprosjektet via Youtube

 

Munkedamsveien 62