Spennende prosjekt på Grorud verksted nærmer seg slutten

Det nærmer seg slutten for en kort og intensiv rive- og byggeperiode på spor 13 inne i Grorud verksted. Når sporet er ferdigstilt vil verkstedet ta i mot Flytogets nye togmodell CAF. Dette sporet er også tenkt i fremtiden brukt til ERTMS og andre prosjekter.

Bakgrunn for prosjekt
Flytoget har kjøpt inn åtte nye tog (CAF) som skal klargjøres på spor 13 Grorud verksted. Sporet skal gjenåpnes, forsterkes og forlenges med ca. 20 meter inne i verkstedlokalet.

Prosjektets formål og omfang
Forlenge ett spor til 110 meter (spor 13 mot Alna), og samtidig gjenopprette og forlenge eksisterende grav. Gulvet skal også forsterkes til dagens krav, og i tillegg er det kjøpt inn 20 nye mobile løftebukker for å kunne løfte hele togsettet.

Utfordringer
1) Grorud verksted er fra 1926. Prosjektet har åpnet en grav som har blitt fylt igjen på et tidspunkt, med dertil hørende avrenning til tidligere oljeutskiller. 

2) Prosjektet har et meget stramt tidsskjema. Anlegget må stå ferdig 1.oktober 2017 for å avlaste en ombygging ved Lodalen verksted.

3) Produksjon skal gå for fullt under hele byggefasen i prosjektet. Deler av arbeidet utføres på ettermiddag/kveld og eventuelt helg på grunn av støy- og/eller støvutvikling.

Fremdrift (start og ferdigstillelse)
Start idefase var ca. oktober 2016. Byggefase startet medio april 2017, og prosjektet skal være avsluttet innen 1.10.2017

Prosjektet er pr dags dato i rute i henhold til tidsplan.
31.8. kom Neuero for å montere løftebukkene, og dette arbeidet blir ferdigstilt i løpet av uke 38.