Ansvarlig innkjøp og leverandørkjede

Vi stiller tydelige krav til våre kontraktsparter om anstendig arbeid og ivaretakelse av klima og miljø når vi foretar innkjøp.

Lillestrøm stasjon

Lillestrøm stasjon Foto: Sune Eriksen

For å nå bærekraftmålene som er satt innser Bane NOR Eiendom at det må tenkes nytt, og vi jobber med å støtte opp under innovasjon og tilrettelegge for dette i anskaffelsesprosessene.

Bane NOR Eiendom investerer årlig mellom en og to milliarder kroner, og er en betydelig oppdragsgiver med relativt stor påvirkning i markedet. Våre oppdrag er både mange og til dels store. Vi vil at våre krav skal videreføres nedover i leverandørkjeden for at kravene skal få en reell bærekraftig effekt. 

Visjon for temaet

Bane NOR Eiendom skal være en drivkraft for bærekraftig utvikling gjennom å stille gode krav til etikk, seriøsitet, klima og miljø i våre kontrakter. Innovasjon skal prioriteres for å støtte opp under bedre måter å gjennomføre oppdrag på.  

Mål for temaet

 • Jobbe for at leverandører etterlever krav til et anstendig arbeid:
  • Sette tydelige krav i kontrakter med leverandører
  • Gjennomføre regelmessig vurdering av leverandørporteføljen
  • Føre kontroll av leverandører i risikosone

 • Sørge for at klima og miljøhensyn blir ivaretatt i anskaffelser og gjennomføring av oppdrag:
  • Stille krav i kontrakter til transparens i hele avfallskjeden
  • Etterspørre fossilfrie kjøretøy ved utførelse av oppdrag for eiendomsdivisjonen

 • Jobbe for at innovasjon og teknologi tas i bruk ved gjennomføring av oppdrag:
  • Stille funksjonelle krav i kontrakter til bruk av innovasjon ved utførelse av oppdrag
  • Legge til rett for forsknings- og utviklingsoppdrag
  • Effektivisere divisjonens prosesser innenfor innkjøp

Utvalgte nøkkelindikatorer

 • Antall avdekket brudd på krav til anstendig arbeid ved kontroller
 • Antall kontrakter med krav om fossilfri byggeplass