Bærekraftig bevegelsesfrihet

Fortetting rundt knutepunkt gjør det enklere for folk å reise på en bærekraftig måte, samtidig som man bygger opp under tog som et naturlig reisemiddel. Bærekraftig bevegelsesfrihet handler også om den selvforsterkende effekten mellom økt fortetting og bedre kollektivtilbud.

Mennesker ved sykkelhotellet i Ås

Sykkelhotell i Ås

Som Norges største knutepunktutvikler har vi en unik posisjon til å utvikle gode byer og steder som reduserer transportbehovet og bidrar til å gi jernbanen et større kundegrunnlag.

Visjon for temaet

Nye mobilitetsløsninger endrer seg fort. Bane NOR Eiendom skal bygge gode og fleksible knutepunkt som kan møte disse endringene gjennom en proaktiv rolle mot omgivelsene. I tillegg skal vi jobbe for at flere av reisene til stasjonen tas med kollektiv, sykkel og gange, og der det er behov for det skal det tilbys innfartsparkering.

Mål for tema

 • Bidra til bærekraftig bevegelsesfrihet gjennom målrettet forvaltning og utvikling av knutepunkt:
  • Utvikle eiendom med forskjellige funksjoner tett på stasjonen, og bygge opp tog som et naturlig reisemiddel
  • Utarbeide gode overgangssoner i knutepunktet mellom tog og andre reisemidler for å øke andelen bærekraftige reisemiddelvalg
  • Utvikle metode for å dokumentere miljøeffekten av fortetting rundt knutepunkt

 • Utvikle knutepunkt som er tilpasningsdyktige til trender innen mobilitet og digitalisering:
  • Tilstrebe innsikt i reisevaner i forbindelse med knutepunkt.
  • Utvikle konsept og «business case» for mobilitetspunkt
  • Jobbe aktivt mot mobilitetsaktører for å posisjonere oss i markedet som en relevant aktør, og heve kompetansen på nye mobilitetsformer internt
  • Tilrettelegge for grønne reisekjeder som gir sømløse overganger og nye miljøvennlige mobilitetstjenester/-løsninger, med mål om å oppnå høy kundetilfredshet
 • Jobbe strategisk mot å løfte bylivet i store byer gjennom bærekraftig arealbruk og ved å skape attraktive målpunkt på mindre steder:
  • Gjennomføre en idékonkurranse om nye tjenester på norske knutepunkt og gjennomføre piloter på utvalgte stasjoner
  • Utvikle og teste forretningsmodeller, evt. muliggjort av ny teknologi, som bidrar til mer effektiv utnyttelse av arealer på og rundt stasjoner
  • Bygge fagkompetanse innen midlertidig bruk/ områdemodning på tomter som avventer avklaring med hensyn til eiendomsutvikling eller jernbaneformål            

 • Utvikle tjenestetilbudet og standarden på stasjoner både for å øke attraktiviteten til tog som reisemåte, og for å gi drift og utvikling av stasjonene et større økonomisk fundament:
  • Støtte sømløs overgang mellom tog og andre reisemidler, ved å gjøre relevant informasjon tilgjengelig på skilt, skjerm og digitale flater
  • Tilby innfartsparkering for bil og sykkel på stasjoner som kvalifiserer for dette, etter kriterier beskrevet i konkretiseringen av parkerings- og mobilitetsstrategien
  • Etablere ny prismodell for innfartsparkering av bil
  • Øke fremkommeligheten på utvalgte stasjoner, prioritert etter konkretisering av parkerings- og mobilitetsstrategien

 • Gangforbindelser på knutepunkt og stasjoner, skal være fri for hindringer, ha god informasjon og være lett å finne frem, gjennom alle årstider:
  • Etablere universelt utformede gangforbindelser på utvalgte eksisterende stasjoner med plattformhøyde 76 cm.
  • Drift og vedlikehold av gangforbindelser på stasjoner skal ivaretas gjennom hele året

Utvalgte nøkkelindikatorer

 • Miljøe­ffekt av gjennomførte eiendomsprosjekter
 • Antall mobilitetspunkt tilknyttet jernbanenettet
 • Arealkonsum for private reisemåter: sykkel, bil etc. i forhold til antall reisende pr. stasjon
 • Positiv omtale/antall prosjekter i forbindelse med midlertidig bruk av arealer
 • Antall pilotprosjekter for nye kommersielle tjenester til reisende