Bærekraftig forvaltning av ytre miljø

Alle våre aktiviteter påvirker det ytre miljøet. En bærekraftig forvaltning av dette skal derfor være en viktig del av ethvert prosjekt, og må være på agendaen så tidlig som mulig.

Bellevue Brygge; grønt gress i forkant, fjorden til høyre i bildet og blokker til venstre.

Bellevue Brygge

Ytre miljø griper inn i alle våre aktiviteter, enten det er utslipp og forurensing til jord, luft og vann, støy og vibrasjoner, avfall og kjemikalier eller påvirkning på kulturminner og naturverdier.

Som Norges største eier og forvalter av kulturhistoriske bygninger – og som en statlig eiendomsaktør – har vi et særlig ansvar for å forvalte disse verdiene på en bærekraftig måte. Også grunnforurensninger som følge av den tidligere tog-virksomheten er en utfordring vi skal ta på alvor når vi skal transformere områder til byformål.

Visjon for temaet

Bane NOR Eiendom skal øke kunnskapsgrunnlaget innenfor grunnforurensing og kulturminner samt sikre en kontinuerlig forbedring av naturmangfold. Vi skal også støtte opp under nasjonale miljømål og videreføre arbeidet med Bane NORs overordnede krav for en helhetlig ivaretakelse av ytre miljø i fremtidige prosjekter.

Mål for temaet

 • Skaffe oversikt over eiendommer med grunnforurensning:
  • Samle og strukturere eksisterende informasjon om forurenset grunn i organisasjonen.
  • Gjennomføre kartlegging og opprydding etter behov
  • Tilgjengeliggjøre oversikt over forurenset grunn på relevant plattform 
 • Ordinært vedlikeholdsnivå på fredede bygninger:
  • Kartlegge tilstandsgrad for fredede bygninger
  • Prioritere vedlikehold ut fra tilstandsgrad 

 • Etablere og ta i bruk en beste praksis for vedlikehold av vernede bygninger:
  • Forbedre rutiner og veiledning for bruk av tradisjonelle metoder og materialer der det er hensiktsmessig
  • Forbedre rutiner for veiledning og lagring av dokumentasjon etter gjennomført vedlikeholdsarbeid på vernede bygninger

 • Ivareta og fremme stedegen natur og bevare naturmangfoldet i våre prosjekter:
  • Tilbakeføre til stedegen natur etter inngrep
  • Iverksette pollineringstiltak
  • Tilpasse konstruksjoner for ivaretakelse av den blågrønne infrastrukturen, herunder grønne tak og overvann

 • Legge til rette for miljøtilpassede driftsmetoder av grøntanlegg
  • Redusere sprøytemiddelbruk og etablere nye rutiner for skjøtsel
  • Aktiv bekjempelse av fremmede arter

Utvalgte nøkkelindikatorer

 • Antall lokasjon med forurensning registrert
 • Antall fredede bygninger med ordinært vedlikeholdsnivå
 • Antall bygninger som er vedlikeholdt i henhold til beste praksis (årlig)
 • Antall pollineringstiltak gjennomført
 • Antall bygg med grønne tak
 • Forbruk av sprøytemiddel brukt [kg/år]