Bærekraftig transformasjon og vedlikehold

En god transformasjon klarer å bevare verdiene samtidig som man skaper noe nytt. Å bevare og videreutvikle ressursene er i et bærekraftperspektiv et bedre alternativ enn rivning og gjenoppbygging.

Illustrasjon av Godsen i Drammen

Godsterminalen i Drammen skal få nytt liv

Bane NOR Eiendom har en stor og variert eiendomsportefølje, med en sammensatt og mangfoldig bygningsmasse. Dette medfører et stort transformasjonspotensial, og Bane NOR Eiendom anerkjenner sitt ansvar på dette området. Større bevisstgjøring av omgivelsene, en fleksibel innfallsvinkel og den sirkulære økonomien setter tonen for hvordan det er ønskelig å utvikle denne bygningsmassen videre.

I en årrekke er det blitt sagt at 80 prosent av det som skal bygges allerede er bygget. Ser vi dette i sammenheng med at miljøpåvirkningen av rehabilitering av bygninger kontra rive og bygge nytt blir halvert, har transformasjon av eksisterende bygningsmasse enn reell påvirkningskraft innenfor bærekraftperspektivet.  

Visjon for temaet

Transformasjon av eksisterende bygningsmasse skal prioriteres. Kulturell verdi, rehabilitering og brukspotensial skal være førende for videre forvaltning av bygningsmassen til Bane NOR Eiendom. Vi skal skape gode byrom ved å transformere bygg som allerede har en kontekst i samfunnet

Mål for temaet

 • Finne ny bruk til vernede bygninger som ikke er i bruk (enten gjennom avhending/salg eller gjenbruk/transformasjon)
  • Kartlegge antall vernede bygninger som ikke er i bruk og se på mulighetene for at andre aktører kan bidra til lokal verdiskapning
  • Opprette en digital ressursbank med kontaktinfo til ressurspersoner internt og eksternt, veiledninger, eksempelsamling, råd og tips
 • Transformasjon fremfor riving ved eksisterende bygningsmasse
  • I prosjekter med eksisterende bygg skal endringspotensialet utredes

 • Mer bærekraftig drift og vedlikehold
  • Etablere BREEAM In-Use som ledelsessystem for drift og vedlikehold
  • LCC/LCA-alternativvurderinger gjennomføres for alle vedlikeholdstiltak.

Utvalgte nøkkelindikatorer

 • Antall tomme, vernede bygninger som ble sikret bruk enten gjennom gjenbruk/bruksendring/transformasjon eller gjennom avhending/salg (årlig)
 • Antall bygg etablert som BREEAM In-Use bygg
 • Antall LCC/LCA-alternativvurderinger gjennomført