Bærekraftige nybygg

Vi har over hundre aktive utviklingsprosjekter til enhver tid. Prosjektene gjennomgår mange faser, og bærekraft må være en del av alle fasene i prosjektene.

Boligprosjekt under bygging. Mann i gult og gravemaskin i forgrunn. Konstruksjon i bakgrunn.

Paradis Brygge under bygging

Tomtene våre ligger ved knutepunkt rundt om i landet og har et utviklingspotensial på fem millioner kvadratmeter. Vi utvikler boliger, kontor- og næringsbygg og hoteller med nærhet til stasjonene samt verksteder og servicebygg for jernbanen.

Visjon for temaet

Bane NOR Eiendom har som ambisjon om å oppnå karakter BREEAM Excellent eller Outstanding på nybyggsprosjektene, og være en pådriver for sosial bærekraftig byutvikling.

Det enkelte prosjekt skal analysere og definere sine spesifikke bærekraftmål. For å oppnå våre høye ambisjonsmål og for å levere attraktive prosjekter, skal vi planlegge og gjennomføre intern opplæring og styrker kunnskapen om hvordan vi vil løse bærekraftmålene.

Mål for temaet

 • Redusere energiforbruk i nybygg:
  • Alle nye næringsbygg skal tilfredsstille energiklasse A
  • Alle nybygg skal tilfredsstille passivhusstandard (NS 3701)
 • Etterstrebe BREEAM-NOR sertifisering og forpliktelse til Grønn Byggallianse sine 20 strakstiltak:
  • Ha ambisjon om å oppnå karakter BREEAM-NOR Excellent eller bedre for alle prosjekter over 10.000 kvadratmeter
  • Alle prosjekter skal utarbeide et spesifikt måldokument for bærekraft som godkjennes sammen med investeringssøknader
  • Alle prosjekter skal forholde seg til Grønn Byggallianse sitt 20 strakstiltak. Dersom tiltak ikke kan oppfylles, skal dette være godt begrunnet.
 • Utvikle attraktive og velfungerende knutepunkt:
  • Utarbeide og få vedtatt reguleringsplaner med høy utnyttelse, minimum 10 prosent økning i regulert bruksareal (BRA)
  • Bidra til å løfte byer og tettsteder ved å tilrettelegge for velfungerende byrom i knutepunktene
  • Skape trygge og fremtidsrettede knutepunkt som tilbyr brukervennlige tjenester og løsninger, øke andelen kollektivreisende og gjøre knutepunkt til sentrale målpunkt i byer og tettsteder
 • Styrke intern kompetanse, organisasjonsutvikling og etablere nye prosess- og rutinebeskrivelser:
  • Kartlegge kompetansen og behov for opplæring innenfor prosjektutviklingsavdelingen
  • Avklare behovet for styrking av eiendomsutviklingsavdelingens kompetanse på bærekraft
  • Definere og utvikle prosessbeskrivelser for hvordan prosjektene skal beskrive, dokumentere og definere bærekraftmålsetninger
  • Avklare behovet for revidering av investeringsbeslutningsprosess basert på beskrivelse av bærekraft i prosjektene

Utvalgte nøkkelindikatorer

 • Reduksjon i kalkulert energibehov i nye næringsbygg [% eller kWh/m2]
 • Antall BREEAM NOR klassifisering på nybyggsprosjekter
 • Dokumentert hvordan strakstiltak utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom er ivaretatt
 • Økning i BRA i forhold til nå-situasjonen (2020 reguleringsplaner) [%]
 • Antall kollektivreisende ved nye knutepunkt i forhold til situasjon før utbygging
 • Årlig kundetilfredshetsmåling
 • Score på læring og utvikling i medarbeiderundersøkelsen for eiendomsutviklingsavdelingen