Ressurs- og materialbruk

Bane NOR Eiendom har en bevisst holdning til at vi ikke skal benytte produkter som har negativ påvirkning på helsen og miljøet. I tillegg skal vi gjøre vårt for å minimere ressurs- og materialbruk i våre aktiviteter.

Bygning i tre, med masse vinduer. En trapp i betong foran. Alle elementer er i bruntoner.

Vi stiller krav til materialer som skal benyttes ved rehabilitering av våre eksisterende bygg og nye prosjekter.

Som en av Norges største eiendomsselskap har vi ansvar for en bærekraftig tilnærming til ressurs- og materialbruk. Derfor skal vi drifte og forvalte våre eiendommer på en måte som bidrar til økt gjenbruk og sortering.

Visjon for temaet

Bane NOR Eiendom stiller krav til materialer som skal benyttes ved rehabilitering av våre eksisterende bygg og nye prosjekter.

Det skal kun benyttes materialer som ikke inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Vi skal etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lav miljøpåvirkning dokumentert gjennom for eksempel EPD (Environment Product Declaration). Muligheter for gjenbruk av produkter og materialer skal undersøkes og benyttes der det er et alternativ. 

Mål for temaet

 • Oppnå over 50 prosent sorteringsgrad på et utvalg av de største stasjonene:
  • Kartlegge stasjoner med høyest avfallsproduksjon
  • Gjennomføre befaringer og lage handlingsplan for hver stasjon
  • Gjennomføre og følge opp tiltak i handlingsplan

 • Prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp:
  • Jobbe for at prosjekter i større grad setter krav til EPD for materialer
  • Avklare lokale muligheter for levering av lavkarbonbetong og fastlegge bruken gjennom prosjektets bærekraftmål. Ha ambisjon om å oppnå minimum 20 prosent bruk av lavkarbonbetong innen 2023
  • Sette krav i prosjektene om å benytte produkter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer

 • Stimulere til gjenbruk av materialer i prosjekter
  • Sørge for at minimum 50 prosent av prosjektene har plan for gjenbruk-/ombruksmaterialer innen 2023
  • Prosjekter skal avklare og definere prosjektspesifikke mål for bruk av gjenbruksmaterialer

Utvalgte nøkkelindikatorer

 • Sorteringsgrad for avfall på utvalgte stasjoner [%]
 • Antall materialer med krav til EPD dokumentasjon
 • Mengde lavkarbonbetong
 • Mengde gjenbruk-/ombruksmaterialer i prosjekter