Bærekraft på agendaen

Som Norges ledende knutepunktutvikler bidrar vi til å utvikle områdene rundt jernbanestasjonene slik at flere kan ta tog. Derfor kjenner vi på et ekstra ansvar for å gjøre dette på en klimanøytral og bærekraftig måte.

Mann i dressjakke sitter ved et cafe-bord ute og ser i kamera

-Jeg bærer FNs bærekraft-pin med stolthet, og jeg bruker målene som motivasjon til å gjøre jobben min hver dag., sier vår administrerende direktør Jon-Erik Lunøe Foto: Terje Borud, Bane NOR

På denne siden:

Fra miljøstrategi til bærekraftstrategi

Bærekraftstrategien er en utvidelse av miljøstrategien, og ivaretar i tillegg den sosiale og økonomiske dimensjonen av bærekraft. Disse dimensjonene er en del av DNA-et vårt, men nå tydeliggjør vi denne innsatsen ved å etablere en egen bærekraftstrategi. Den har en rekke mål og delmål som til sammen skal dekke alle tre dimensjoner av bærekraftbegrepet: den miljømessige, den sosiale og den  økonomiske. 

Bærekraft = attraktive knutepunkter

For oss i Bane NOR Eiendom handler bærekraft om å utvikle tette og effektive knutepunkter, gjøre det både lettvint og attraktivt å reise med tog, og skape byer og tettsteder som er gode å bo, leve, arbeide og forflytte seg i. Det kan bety å bygge nytt og bygge om, men også å ta vare på det vi allerede har og bruke det på nye måter. 

Tog er en optimal transportform. Ingen andre transportmidler klarer å frakte like mange mennesker like energieffektivt og arealmessig fornuftig som tog. Derfor legger vi til rette for at jernbanen styrkes gjennom å skape og videreutvikle gode knutepunkt.

FNs bærekraftmål og forpliktelser

- Jeg bærer FNs bærekraft-pin med stolthet, og jeg bruker målene som motivasjon til å gjøre jobben min hver dag. For vi må erkjenne at vi fortsatt har en vei å gå før vi kan kalle oss bærekraftige i alt vi gjør, forteller vår administrerende direktør Jon-Erik Lunøe. 

Vi satser på bærekraft der vi har fortrinn 

Vi kan ikke være gode på alt. Derfor er det riktig å prioritere bærekraftsarbeidet innenfor de områdene som gir størst effekt. På bakgrunn av egne analyser av vår virksomhet har vi trukket frem fire områder hvor vi som eiendomsaktør har noen fortrinn og der vi kan gjøre en forskjell. Vi prioriterer bærekraftsarbeidet innenfor disse områdene: 

1. Vi eier noen av de mest sentrale tomtene i Norge. Dette setter oss i en unik posisjon til å bidra med bærekraftig byutvikling. 

Der det går eller har gått et tog, eier vi tomter. Disse ligger i mange byer og tettsteder i nærheten av eller på sentrale knutepunkt. Når vi utvikler disse knutepunktene med boliger, arbeidsplasser, hoteller og servicetilbud, blir det mer attraktivt for folk å velge bærekraftige transportløsninger fremfor privatbil.

Vi har god bestiller-kompetanse, og vi tør å pushe leverandørmarkedet ved blant annet å etterspørre fossilfri byggeplass og bærekraftige materialer. 

2. Vår unike tilgang til skjæringspunktet mellom eiendom og jernbane gir oss en enestående mulighet til å satse på bærekraftig bevegelsesfrihet.

Bærekraftig bevegelsesfrihet handler om å kunne forflytte seg enkelt og sømløst - uten at det bidrar til utslipp. 

Å legge til rette for bærekraftig bevegelsesfrihet krever god oversikt over hele mobilitetsspekteret. Vi har oversikten, og vi er vant til å samarbeide tett med alle aktører som har en rolle i dette store bildet.

Vi skal tilby alt fra trygge stasjoner med et relevant servicetilbud, til parkeringsstrategier som regulerer antall p-plasser og gjør unødig bruk av bil overflødig. Vi skal også sørge for at de reisende kan velge andre transportmidler (som delebil og -sykkel), og dermed er sikret en sømløs reise hele veien.

3. Vi har en stor og variert eiendomsportefølje med stort potensial for bærekraftig transformasjon.

Noen av tomtene vi eier, er tidligere godsområder for jernbanen, og mange ligger ved knutepunkter. Ved å transformere disse tomtene til byformål, bidrar vi til at flere kan bo eller jobbe like ved et knutepunkt uten å måtte bruke privatbil. 

4. Vi er Norges største eier og forvalter av kulturhistorisk eiendom og tilrettelegger for å utnytte positive ringvirkninger av kulturarven.

Vi er Norges største eier og forvalter av vernede og fredede bygg. Dette er bygg som utgjør en viktig del av vår arkitektur- og jernbanehistorie. Vi tror på vern gjennom bruk, og legger til rette for at gode leietakere kan ha kommersiell aktivitet i dem.