Fredning og vern

Vi er en av landets største eiere av bygninger som er fredet eller vernet. Av våre nesten 1000 bygg er om lag 350 enten fredet eller verneverdige.

bilde av gammelt tømmerbygg

Eina stasjon er i dragestil og tegnet av Paul Due. Den stod ferdig i 1901. Foto: Terje Borud

For å ta vare på disse historiske arkitektoniske verdiene, har vi som tilnærming at det beste vernet skjer gjennom levende bruk – i tett samarbeid med riks- og byantikvar. Kontinuerlig vedlikehold er alfa og omega.

I underkant av hundre bygg er fredet av Riksantikvaren. De andre er avsatt til bevaring i medhold av plan- og bygningsloven eller i NSBs Verneplan for jernbanebygninger. De fleste av disse utgjør hele stasjonsanlegg, ofte bestående av stasjonsbygning, godshus og bolighus. Noen er små stasjonsbygninger på nedlagte togstrekninger, mens andre er staselige bystasjoner som er fredet eller regulert til bevaring.

Vern gjennom bruk

Vi er opptatt av at det skal være liv og virksomhet i alle stasjonsbygningene, ikke minst de som er underlagt fredning eller annet bygningsvern. Bruk er den beste form for vern. Mange steder har private leietakere etablert kaféer, kunsthåndverksutsalg og andre kulturelle møteplasser i en vernet stasjonsbygning. Vi legger vekt på å forvalte disse stasjonene på en måte som forener vernehensynet med samtidens krav til utvikling av en konkurransedyktig jernbanedrift.

Alle endringer ut over vanlig vedlikehold i fredet/vernet bygning, slik som for eksempel bygningsmessige tilpasninger til ny virksomhet, skjer i samarbeid mellom de stedlige kulturvernmyndigheter og oss. Flere vernede og fredede stasjoner har vunnet bygningsvern-priser for oppussing av høy kvalitet.

Bane NOR Eiendom tar vare på kulturarven!