Filipstad, Oslo

En helt ny og bærekraftig bydel skal utvikles som en del av Fjordbyen, med stor bypark med badeanlegg, boliger, skole, kontorer og restauranter langs en flott havnepromenade.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2012: Områdereguleringsplan til offentlig ettersyn
2013: To alternative planforslag oversendt Byrådet, ett fra PBE og ett fra grunneierne
2015: Områdereguleringen forventes behandlet i Byutviklingskomitéen og Bystyret
2015: Detaljreguleringsplan for E18 under lokk og Ring 1 til offentlig ettersyn
2018: Tidligst mulig byggestart for E18-prosjektet (forutsatt finansiering)
2019: Prisnippavtale for utviklingen av Filipstad mellom Bane NOR Eiendom, Oslo Havn og Statens vegvesen signert

Forventet ferdigstillelse: Uavklart

Kontakt

Anne Siiri Øyasæter

Prosjektdirektør

Kart

map

Filipstad er den siste store, ubebygde delen av Oslos sjøside (Fjordbyen) som skal utvikles. Etter mange års forarbeid og forhandlinger har vi, sammen med de øvrige grunneierne, Oslo Havn og Statens vegvesen, blitt enige med Oslo kommune om prinsippene for utviklingen av Filipstad.

Filipstadplanen åpner for cirka 3 000 boliger, skole og barnehager, bypark på over 40 mål og ellers varierte kontor-, handels- og bevertningslokaler. Havnepromenaden vil gå gjennom området, og det vil etableres et sjøbad. I prinsippavtalen er det avklart hvordan infrastrukturkostnadene knyttet til utbyggingen, skal fordeles mellom partene. I disse inngår kostnader til etablering av byrom, lokk over E18 og annen felles infrastruktur. På bakgrunn av prinsippavtalen kan vi nå jobbe videre med å planlegge utviklingen av vårt areal som utgjør cirka 170 000 kvadratmeter. Det er forventet at første byggetrinn (på Oslo Havns arealer) igangsettes i 2023.