Ansvarlig og bærekraftig knutepunktutvikling

Bane NOR Eiendom eier mange store og sentrale eiendommer i Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen, Trondheim og i de fleste andre byene i Norge som ligger langs jernbanen.

  • Knutepunktutvikling

Publisert: 2. august 2023 klokken 13:27

Illustrasjon av en ny bydel i Drammen, mennesker går i det grønne, bilfrie byrommet

Godsløkka. Foto: Lund Hagem

Eierskapet til disse tomtene gjør at vi har et stort ansvar for å bidra til å løse de samfunnsutfordringene den store befolkningsveksten fører med seg. Det omfatter utvikling av velfungerende kollektivknutepunkt som gjør at flere velger å reise kollektivt, og ikke minst bygging av boliger og arbeidsplasser på og rundt disse – slik at veksten kan skje på en bærekraftig måte.

Norges ledende knutepunktutvikler

Vi er Norges ledende knutepunktutvikler og tar bærekraft og miljø på alvor. Det vi bygger og forvalter, skal ivareta kravene og behovene til dagens brukere, men også tilfredsstille de generasjonene som kommer etter oss.

Samfunnsoppdrag: Fremtidsrettet bruk av eiendomsmassen

Som eier, utvikler og forvalter av all jernbaneeiendom i landet, er det vårt samfunnsoppdrag å bidra til en fremtidsrettet og bærekraftig bruk av eiendomsmassen. Ved knutepunkt landet rundt legger vi til rette for arbeidsplasser, boliger, handel og hoteller. Vi skal skape verdier for dem som bor og arbeider der, og vi skal gjøre det lettere og mer attraktivt for folk å bruke toget. I tillegg samarbeider vi med ulike transportaktører for å utvikle et mer sømløst reisetilbud med gode overganger til andre kollektivtjenester. I samarbeidet inngår også utviklingen av nye miljøvennlige mobilitetstjenester som blant annet omfatter utvikling av dør-til-dør-løsninger. Målet er å øke togets attraktivitet og redusere behovet for å bruke egen bil.

Tett bebyggelse ved knutepunkt er bærekraftig

Når vi bygger ved et knutepunkt sørger vi for en stedstilpasset funksjonsblanding, høy arealutnyttelse og gode estetiske og miljømessige kvaliteter. Når flere kan bo, jobbe eller få gjort nødvendige ærender like ved stasjonen blir behovet for privatbil vesentlig redusert.

I Bjørvika er det etablert 12500 arbeidsplasser i tillegg til boliger, butikker og spisesteder, og det er svært få parkeringsplasser for bil. En analyse gjort av TØI viser at denne lokaliseringen sentralt ved Oslo S sparer miljøet for 110 000 kjørte kilometer per dag, sammenlignet med en situasjon hvor arbeidsplassene var spredt rundt i byen. Dette tilsvarer en reduksjon på 15 tonn CO2 hver dag.

Bærekraftstrategi styrer miljøvalgene

Fordi miljøaspektet er viktig for oss følger vi bærekraftstrategien. Når nye næringsbygg skal utvikles, tar vi en rekke miljøvalg knyttet til materialbruk, energiforbruk og livsløpskostnader, og vi har begynt med fossilfrie byggeplasser. Større prosjekter klassifiseres etter BREEAM-NOR-manualen, som stiller strenge miljøkrav innen mange kategorier. Bygg i nærheten av et knutepunkt vil ha få eller ingen parkeringsplasser for bil, men rikelig med plass til sykler. Kontorbygget vårt i Schweigaards gate 33 og boligprosjektet Hollenderkvartalet vis-a-vis er eksempler på slike bygg som har fått høye miljøpoeng.

Tilrettelegging for gange, sykling og kollektivtrafikk

Det er et samfunnsmål å få flere til å reise med tog og samtidig unngå vekst i biltransport. For å gjøre sykling mer attraktivt har vi bygd sykkelhoteller ved 40 stasjoner, og flere vil komme i tiden fremover. I et sykkelhotell kan syklene stå tørt og trygt i all slags vær. For dem som ikke har mulighet til å sykle til stasjonen, tilbyr vi bilparkering for de reisende ved over 70 stasjoner.

Rød buss som kjører i Barcode

Foto: Nikolas Gogstad

En av Norges største

Bane NOR Eiendom er en av Norges største eiendomsutviklere med over 200 pågående prosjekter. De fleste av disse er i tilknytning til et knutepunkt. I tillegg har vi over 2 300 leiekontrakter tilknyttet eiendomsmassen vår. Utbyttet fra vår virksomhet er en viktig inntektskilde for Bane NOR, og benyttes til å videreutvikle jernbanen. Vi er stolte over å bidra til at flere kan ta tog, sykle eller gå, og at vi dermed bidrar til et mer klimanøytralt samfunn.


Publisert: 2. august 2023 klokken 13:27