Nye Trondheim S blir Norges mest moderne

– Når det nye terminalbygget står ferdig i 2025, blir det Norges mest moderne kollektivknutepunkt. På sikt blir det ny bussterminal, nye boliger og næringsareal med butikker og attraktive kontorplasser, sier prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom.

  • Nord/midt
  • Knutepunktutvikling
Mann går over en plass.

Prosjektsjef Arne Hognestad. Foto: Terje Borud.

Med Nye Trondheim S er Bane NOR Eiendom med på å skape en levende bydel som knytter fjorden sammen med Midtbyen og østre bydeler. Samtidig med den nye terminalen bygges det 13 000 m² attraktive kontorplasser med utsikt over byen og fjorden. Nye Trondheim S skal på sikt også romme ny bussterminal, over 200 nye boliger og ca.5 000 m² næringsareal med butikker.

Nye Trondheim S gir en sømløs reise med tog, buss og båt. Gangbrua Sjøgangen forbinder stasjonsområdet direkte med Trondheim hurtigbåtkai på Brattørkaia. Nå styrkes og utvikles kollektivknutepunktet for å imøtekomme framtidas transportbehov. Gjennom det grønne skiftet er det ventet at kollektivtrafikken vil øke vesentlig i årene som kommer.

Grønn byutvikling

Nye Trondheim S skal også øke tilgjengeligheten for gående og syklende. Det legges opp til mange nye sykkelparkeringsplasser utvendig og under tak. – Nye Trondheim S er et grønt byutviklingsprosjekt, sier Hognestad. – Vi styrker kollektivknutepunktet og følger opp kommunens mål om fortetting av sentrumsnære arealer slik at flere kan gå, sykle og reise kollektivt i hverdagen. Det bidrar til reduserte klimautslipp og nullvekstmålet.    

Med Nye Trondheim S kan flere jobbe og bo i sentrum, noe som reduserer transportbehovet. Det blir også et større tilbud av parkering, handel og service. Gryta P-kjeller står klar allerede høsten 2022. Samtidig blir nytt gate- og trafikkmønster fra Jernbanebrua til Brattørbrua etablert i tråd med vedtatt reguleringsplan. Den nye parkeringskjelleren på 5 500 m² er en del av Nye Trondheim S og flytter 200 parkeringsplasser fra gateplan ned under bakken. Det bidrar til mindre biltrafikk i sentrum.

Gatene rustes opp og fornyes, og det kommer butikker og andre publikumsrettede funksjoner med inngang fra gateplan.

Bygging uten togstans

Togene kommer og går mens det bygges. Resten av kollektivtransporten og mye annet fortsetter også som før.

– Det er ikke til å unngå at anleggsarbeidet vil gi perioder med støy, redusert framkommelighet og endrede kjøremønstre. Vi skal holde trafikanter og naboer oppdatert på hva som skjer i anleggsperioden. De skal ha en trygg og forutsigbar hverdag, sier Hognestad.

– Som eier, utvikler og forvalter av all jernbaneeiendom i Norge er vi en av de største eiendomsaktørene, og vi har mange utviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Vi jobber med knutepunktutvikling og har et genuint miljøengasjement, det gjør oss til en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge, avslutter Hognestad.