Paradis: Arkitekt valgt for utbyggingen av ny urban bydel

Forslaget «The Long Green» fra Ghilardi+Hellsten Arkitekter og sveitsiske EM2N Architekten, sammen med ingeniør i byggeteknikk Dipl. Ing. Florian Kosche, er enstemmig valgt av juryen som vinner av arkitektkonkurransen «Ny urban bydel i Paradis».

I «The Long Green» introduseres en ny bydel med blandede funksjoner og promenade langs Hillevågsvannet. Ved stasjonen, et innovativt og langstrakt kontorbygg, som viser at knutepunktfortetting kan bearbeides til å tilpasses konteksten. Prosjektet legger til rette for utnyttelse av området i tråd med overordnede planer, men har klart å gjøre dette på en måte som forholder seg til eksisterende landskapstrekk og bebyggelse. Den nye bydelen blir attraktivt møtested mellom Våland og Storhaug.

Bylivet

Funksjonsblandingen legger opp til flest arbeidsplasser ved Paradis Stasjon, med mindre skala og mer bolig i nord. Boligbebyggelsen i Paradis Midt og Nord er godt sammensatt i både kvartaler og punkthus som trappes ned for å møte eksisterende bebyggelse mot nord – og som skaper bygårder og mellomrom. Variasjon i boligtyper inviterer til et mangfold av beboere.

Warehouse

Et innovativt og annerledes kontorbygg som er planlagt for å huse Aker BPs kontor i Stavanger – her tenkes det virkelig nytt omkring framtidens arbeidsplasser. Kontorbygget «Warehouse» gir assosiasjoner til Stavangers industrielle historie. Bakkeplanet har en åpenhet som inviterer besøkende og publikum inn i bygget og skaper gode forbindelser til promenaden og bygulvet for øvrig.

Promenaden

Dette er et forbindende element gjennom området, og langs promenaden finnes flere særegne og velproporsjonerte parker som gir innbyggere og besøkende en bymessig følelse. Langs promenaden og i førsteetasjene legges det opp til ulike funksjoner og aktiviteter. Den tydelige fokuseringen på forbindelser for gående og syklende i løsningsforslaget, vil bidra til at dette blir en foretrukket gang- og sykkelforbindelse mellom sentrum og Hillevåg.

Historie

På det gamle godsbanearealet har kontorbygget referanser til stedets industrielle historie, samtidig foreslår arkitektene i vinnerprosjektet å bevare og aktivisere den eksisterende logistikkhallen i nord, slik at historiske spor blir med inn i framtiden.

Forslaget gir samlet sett beste svar på bedømmelseskriteriene i arkitektkonkurransen, både når det gjelder oppgave A «Nytt kontor i Stavanger til Aker BP og Haut Nordic», og oppgave B «Mulighetsstudie og visjon for Paradis Midt og Nord».

Komplett begrunnelse for valg av arkitektforslag vil bli videre redegjort for når juryrapporten foreligger.

Kommentarer fra utbyggerne:

– Vinnerforslaget er i tråd med rammene som sentrumsplanen åpner for, både når det gjelder høyder og volum. Forslaget er godt stedstilpasset og vi finner flere elementer fra mange av innspillene vi har mottatt i den innledende fasen med medvirkningsmøter. Nå skal prosjektet utvikles og foredles videre, og samarbeidet med brukergrupper og naboer fortsetter med full tyngde når vi nå har valgt hvilket kontor vi går videre med.

Nicolay Schreuder, regiondirektør Bane NOR Eiendom

– Dette er et svært viktig prosjekt for oss i Stavanger-regionen, og vi er godt fornøyde med hvordan vinnerkontoret har løst oppgaven. Forslaget gir gode forutsetninger for å skape en levende og bærekraftig bydel der det er attraktivt å bo, og legger til rette for at både nye og etablerte næringer skal kunne vokse i Stavanger.

Torstein Storækre, administrerende direktør FP Eiendom

– Vi er svært opptatt av å legge til rette for attraktive og framtidsrettede arbeidsplasser. Dette arkitektforslaget gir området den gode starten et mulig nytt kontor for Aker BP åpner for, og helheten i forslaget legger til rette for at Stavanger foretrekkes når dagens studenter i framtiden skal velge hvor i landet de vil bo og jobbe.

Alfred Ydstebø, administrerende direktør Base Property

Stavanger, 15. mai 2019