Filipstad - bydelsutvikling i Oslo

Filipstad er den siste store, ubebygde delen av Oslos sjøside, Fjordbyen, som skal utvikles til en ny bydel.

Illustrasjon av bydel fra luften

Slik kan Filipstad bli Illustrasjon: Brick Visual

Facts about the project

  • Prosjekttype:

    Bydelsutvikling

Om prosjektet

Etter mange års forarbeid og forhandlinger har vi, sammen med de øvrige  grunneierne, Oslo Havn og Statens vegvesen, blitt enige med Oslo kommune 
om prinsippene for utviklingen av Filipstad. 

Filipstadplanen åpner for cirka 3 000 boliger, skole og barnehager, bypark på over 40 mål og ellers varierte kontor-, handels- og bevertningslokaler. 
Havnepromenaden vil gå gjennom området, og det vil etableres et sjøbad.

I prinsippavtalen er det avklart hvordan infrastrukturkostnadene knyttet til utbyggingen skal fordeles mellom partene. I disse inngår kostnader til etablering av byrom, lokk over E18 og annen felles infrastruktur. På bakgrunn av prinsippavtalen kan vi nå jobbe videre med å planlegge utviklingen av vårt areal som utgjør cirka 170 000 kvadratmeter.

Det er forventet at første byggetrinn (på Oslo Havns arealer) igangsettes i 2023.

Kartutsnitt av området

Kartutsnitt av området. Foto: Ole A. Krogness/perspektiver.no

Fakta:

Utviklingspotensial: 170 000 kvadratmeter
Formål: Bolig, Hotell, Infrastruktur, Kontor, Næring, utadrettet virksomhet,
Samarbeidspartnere: Oslo havn
Leietaker: Color Line

Fremdrift:

2012: Områdereguleringsplan til offentlig ettersyn
2013: To alternative planforslag oversendt Byrådet, ett fra PBE og ett fra grunneierne
2015: Områdereguleringen forventes behandlet i Byutviklingskomitéen og Bystyret
2015: Detaljreguleringsplan for E18 under lokk og Ring 1 til offentlig ettersyn
2018: Tidligst mulig byggestart for E18-prosjektet (forutsatt finansiering)
2019: Prisnippavtale for utviklingen av Filipstad mellom Bane NOR Eiendom, Oslo Havn og Statens vegvesen signert
2023: Igansetting forventes av første byggetrinn 

Forventet ferdigstillelse: Uavklart

 

Illustrasjon av bydel fra luften sett fra sjøsiden

Illustrasjon av hvordan Filipstad kan bli Illustrasjon: Brick Visual