Sparer 4,3 millioner tonn CO2

Vi planlegger 70 bolig- og næringsprosjekter, nær togstasjoner, i norske byer og tettsteder. Det vil spare kommunene for 4,3 millioner tonn CO2 fordelt på transport, natur og matjord.

 • Bolig
 • Næring
 • Stasjon
 • Knutepunktutvikling
Folk på trapp.

Å bygge rundt knutepunkt sparer samfunnet for CO2

De neste tiårene skal det bygges ut tusenvis av nye boliger og arbeidsplasser i sentrum av norske byer og tettsteder. Det vil føre til at flere bor og jobber i sentrumsområder og nær en togstasjon.

Målet med fortettingen er å styrke kollektivtrafikken og redusere bilkjøring, noe som sparer folk og naturen for klimagassutslipp. I tillegg er toget energieffektivt og fører ikke til farlige utslipp av svevestøv eller mikroplast, som vi får fra veitrafikken.

– Dette er like viktig i små tettsteder som i storbyen. Poenget er å bygge riktig når det først skal bygges nytt. Våre prosjekter er spredt over store deler av landet og skal bidra til en god, samfunnsnyttig og klimavennlig utvikling, sier Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom.

Flere sentrale leiligheter

Basert på nye utregninger fra Bane NOR Eiendom vil fortetting rundt knutepunkt for kollektivtrafikken ha stor effekt. Når de 70 bolig- og næringsprosjektene står ferdig, vil det gi følgende besparelser for klimaet:

 • 3,3 millioner tonn CO2 mindre, sammenlignet med utbygging i usentrale områder innen samme kommune. Når flere bor ved en sentrumsnær jernbanestasjon, reiser flere kollektivt. I tillegg går og sykler flere til matbutikken og andre forretninger, når de skal hente barna på skolen eller i barnehagen, til restauranter, caféer, og kulturtilbud. Kort sagt: flere dropper bilen på flere turer i hverdagen.

 • En million tonn CO2 mindre på grunn av arealbruk. Det skjer når nye leiligheter kommer i allerede utbygde sentrumsområder. Det fører til en klimavennlig fortetting, i motsetning til når det bygges i utkanten av byene, der nye hus tar natur og matjord. Særlig skog og myr binder og holder på store mengder CO2. Denne klimagassen slippes ut når naturen erstattes av bygninger. Vi har ikke tatt med i regnestykket at nye boliger i ubebygde områder også bringer med seg veier, parkeringsplasser, hager og fellesområder.

Bevarer matproduksjon og artsmangfold

Bane NOR Eiendom skal bidra til at flere reiser kollektivt i hverdagen, ved å drive bærekraftig byutvikling nær togstasjonene. Overskuddet fra jernbanens eiendomsselskap går til staten.

– Vi ønsker å bygge slik at mange mennesker bor, jobber og handler samme sted – nær et knutepunkt for kollektivtrafikk. Da vil flere gå, sykle og reise med tog og buss, istedenfor å kjøre bil, sier Jon-Erik Lunøe, i Bane NOR Eiendom.

Han understreker at flere boliger i allerede utbygde sentrumsområder betyr at vi også sparer matjord og natur, i utkanten av tettstedene.

– Det er viktig at vi har matproduksjon i Norge, og at vi unngår nedbygging av natur for å bevare dyreliv og artsmangfold, sier Lunøe.

Nye hjem og nye arbeidsplasser 

 • Bane NOR Eiendom er en av landets største eiendomsaktører. Målet er å styrke togtrafikken gjennom eiendomsutvikling rundt stasjonene. Overskuddet fra virksomheten går til staten, ved Finansdepartementet.
 • Vi bygger og planlegger totalt 70 utbyggingsprosjekter, med hele 26 000 nye boliger og rundt 1,4 millioner kvadratmeter næringsareal.
  Dette skal bli nye boliger og arbeidsplasser nær togstasjonene i byer og tettsteder. Det vil spare oss for store klimagassutslipp, ifølge utregninger fra Bane NOR Eiendom (BNE).
 • I tillegg gir det en økonomisk gevinst for samfunnet på 11 milliarder kroner, viser tall basert på en ny utregningsmetode fra Samfunnsøkonomisk analyse AS. Metoden er beskrevet i rapporten «Lokaliseringsgevinst ved å bygge i knutepunkter».

Eksempler på hva som gir utslipp av ett tonn CO2 

 • 250 hamburgere
 • 12 mobiltelefoner
 • En 4500 kilometer lang flytur for en person
 • 2,4 fat med brukt olje

(Kilde: Framtiden i våre hender)

Eksempler på fortetting

Barcode ligger rett ved Oslo S. Området består av 12.500 arbeidsplasser og mange boliger, men få parkeringsplasser. Her står jernbane, T-bane, buss, trikk, sykkel og gange for mesteparten av trafikken i området.

Det sparer byen for godt over 22.000 bilturer daglig, viser utregninger fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

 • Hadde Barcode ligget et sted med normal parkeringsdekning, ville de parkerte bilene fylt et område tilsvarende 55 fotballbaner.
 • Nå sparer fortettingen rundt Oslo S. oss årlig for CO2 tilsvarende 50 000 flyreiser mellom Oslo og Bergen.

I årene som kommer skal Bane NOR Eiendom bygge ut 1000 nye arbeidsplasser og 400 boliger nær den nye togstasjonen i Ski. Utregninger viser at det betyr følgende for beboere i Ski kommune:

 • Folk som jobber nær stasjonen vil redusere bilkjøringen med 25 prosent. Beboere sentralt i Ski vil reise mer kollektivt og dermed redusere bilbruken til jobb med rundt 15 prosent (TØI).
 • Vi sparer 23 600 tonn CO2-utslipp fordi den nye bygningsmassen plasseres inn i Ski sentrum, i stedet for å erstatte verdifull matjord, natur eller skog – som binder klimagasser (BNE).
 • Samtidig vil en fortetting i sentrum føre til færre bilturer innad i kommunen. Totalt vil det spare Ski for 11 millioner kjørte kilometer med bil (BNE).