Verksteder for fremtiden

Behovet for verksteder er økende. Gamle verksteder skal moderniseres, og flere nye bygges. – Vi skal sørge for at togene får det vedlikeholdet de trenger minst 20-30 år frem i tid.

tog inne i et verksted

Kvaleberg verksted utenfor Stavanger stod ferdig i 2019 Foto: Terje Borud, Bane NOR

Behov for verkstedkapasitet

Etter mange år med etterslep og et økende kapasitetsbehov, har vi lagt ned en stor innsats for å øke og forbedre verkstedtilbudet for togselskapene. Det har resultert i store moderniseringer av eksiterende bygg, og bygging av flere nye verksteder.

– Et funksjonelt og riktig plassert verk­sted er avgjørende for at vi skal understøtte togtrafikken i Norge. Det har mye å si for punktligheten. Historisk sett har det ikke foreligget en god nok langsiktig utviklingsplan for verk­stedvirksomheten. Det har ført til etterslep på vedlikehold og kapasitet, forteller Jørn Johansen, direktør for Verksted og hensetting.

Jernbanereformen

Det store skiftet kom med reformen i 2016, som la til rette for nye verksteder ved at Bane NOR Eiendom fikk et økonomisk handlingsrom. Det har resultert i at vi nå stiller 13 verksteder til disposisjon, i tillegg til to nye som er under oppføring. De nyeste verkstedene ligger i Stavanger og Bergen, og det pågår også bygging på Støren sør for Trondheim og i Narvik.

– I praksis gir det togselskapene et tilbud som er bedre tilpasset behovet deres enn tidligere. Togene skal ha et vedlikehold og tilsyn i driftspausene sine, og derfor er det viktig med mer moderne verksteder tilpasset kapasitetsbehovet, forteller Johansen.

Fra reformen ble iverksatt og frem til 2022, har det, i tillegg til å bli bygget fire nye verk­steder, blitt gjort betydelige investeringer i eksisterende verksteder. –Planen er å opp­ ruste alle verksteder, slik at de til enhver tid holder nivået som sektoren trenger, sier Johansen.

Det er hovedverkstedene på Grorud og i Lodalen i Oslo, Sundland i Drammen og Marienborg i Trondheim som er førstepri­oritet. Grorud er allerede under arbeid, en utviklingsplan er levert for Marienborg, og i 2022 skal utviklingsplaner for Sundland og Lodalen utarbeides.

– Dette utviklingsarbeidet gjennomføres for at alle de store verkstedene våre skal fremstå bærekraftige og effektive de neste 20 årene, forteller Johansen.

mann med gul vest

Jørn Johansen er direktør verksteder og hensetting Foto: Nikolas Gogstad

Grundige analyser

For når det skal investeres i nye bygge­prosjekter, må det tenkes langsiktig.

– Vi skal ha en effektiv og økonomisk drift, og skal støtte oppunder togtrafikken i Norge i et langsiktig perspektiv. Vi kan ikke bare tenke to år frem i tid, men legge til rette for hvordan vi ser for oss trafikkutvik­lingen de neste 20–30 årene.

Det handler om flere ting, forteller Johansen, og ved hjelp av data som finnes om trafikkutvikling og hvilke nye tog som kommer, jobber de systematisk for å forutsi hva behovet vil bli.

– Vi må legge til grunn det vi vet om trafikkavvikling. Hvor mange nye tog kommer, og hvordan blir økningen i trafikk rundt omkring i Norge? Basert på det må vi forsøke å bygge om verkstedene vi allerede har, eller bygge nye, forteller Johansen.

En moderne arbeidsplass

Det er flere ting som står i fokus når nye verksteder skal bygges: Det skal understøtte effektiv drift og vedlikehold av togmateriel­let, samtidig som det ikke skal beslaglegges større områder enn nødvendig.

– Når beslutningen om hvor det skal legges er tatt, er det vår jobb å bygge det best mulig ut fra forutsetningene som finnes, forteller Johansen.

Et av Bane NOR Eiendoms nyeste verk­steder ligger i Bergen og ble åpnet 1. juli 2021. Det er bygget i henhold til alle dagens krav for verksteder, forteller John Olav Meling, eiendomssjef verksteder vest.

– Verkstedet i Bergen er helt nytt, og huser topp moderne utstyr. Det under­støtter også driften i alle ledd, slik at man kan gjøre alle operasjoner i ett verksted og slipper å kjøre materiellet andre steder, sier Meling.

Meling trekker frem dette som en av hovedfordelene med det nye verkstedet. Her finnes dreiebenk, som gjør at man ikke trenger å sende vekk togene for å dreie, og moderne takplattformer, som gjør at man kan jobbe på en sikker måte. I tillegg finnes løftekapasitet til alle materielltyper, uavhengig av togvekt.

– Det betyr mye for effektivitet og planlegging av produksjon, sier han.

Men i tillegg til at det understøtter effektiv produksjon, ivaretar det også alle HMS­-forhold, med moderne kantine og kontorer, og god belysning.

– De som jobber og skrur har fått en trivelig og moderne arbeidsplass, avslutter Meling.

flere menn i gule vester klipper en snor

Verkstedet i Bergen blir offisielt åpnet i september 2021 av daværende Samferdselsminister Knut Arild Hareide Foto: Terje Borud

Les mer om våre terminaler

  Her finner du nyttig informasjon om terminaler og gods.