Støren verksted

Det nye togverkstedet leies ut til SJ Norge. Her skal alle typer tog som trafikkerer området bli vedlikeholdt.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2020: Byggestart i september

2022: Ferdigstilt

Kontakt

Trond Rusten

Prosjektdirektør, Knutepunkt

Kart

map

Det nye togverkstedet åpnet i august 2022 og er universelt utformet slik at det kan håndtere alle aktuelle togtyper for persontrafikk i Norge i dag og i årene fremover, inkludert de nye hybridtogene til Trønderbanen (Type 76). Disse togene er lenger enn øvrige tog som benyttes i Norge og det finnes p.t. ikke tilfredsstillende vedlikeholdsfasiliteter for disse.

Verkstedet omfatter to innvendige spor, en separat kombinert vaske- og tinehall og tilhørende jernbaneinfrastruktur for tilkomst til anlegget. I tillegg kommer et sidebygg med administrasjonslokaler, et teknisk bygg, samt et nytt lager- og logistikkbygg. Byggestart var i september 2020 og SJ Norge skal vedlikeholde sine tog her.

- Det nye jernbanemarkedet stiller nye og høye krav til hvordan vi forvalter jernbanens eiendommer. Samfunnsoppdraget vårt er å utvikle og forvalte knutepunkt og serviceanlegg slik at det blir mer attraktivt for folk og gods å benytte tog. Når vi utvikler eiendom i det kommersielle markedet, gjør vi det uten statlig finansiering. Risiko reduserer vi ved solid kunnskap om markedet og om jernbanesektorens behov, forteller prosjektdirektør Trond Rusten i Bane NOR Eiendom.

Fakta Støren verksted:

 • Verkstedet er 140 meter langt og cirka 16 meter høyt
 • Anlegget totalt blir på 7500 kvadratmeter
 • Kan vedlikeholde alle togtyper om inngår i trafikkpakke 2
 • 140 meter lang kulvert for kabler, rør og tekniske installasjoner under hele byggets lengde
 • Tre spor inn i bygget – to spor til verkstedet og ett til vaskehallen
 • Omfatter også administrasjonsbygg, teknisk bygg og lager

 • Entreprenør: AF Gruppen AS
 • Byggherre: Bane NOR Eiendom AS
 • Leietaker: SJ Norge
 • Ferdigstilles: 2. kvartal 2022
   

Nye typer tog - hybridtog

Årsaken til at det nye verkstedet ble bygd er at det nye togene er lengre, og det gamle verkstedet ble rett og slett for kort. Den nye togtypen får betegnelsen type 76 og er en videreutvikling av Flirt-togene som er i bruk i andre deler av landet. Forskjellen er at type 76 kan gå både på strøm og på diesel. Det særegne med disse togene er at de er utstyrt med en mellomvogn med dieselgenerator som lager strøm for de strekningene som ikke er elektrifiserte (omtrent som en hybridbil). Dette gjelder på Trønderbanen og Rørosbanen.

SJ har leid inn totalt 14 togsett av type 76, og det første settes i drift i oktober 2021.

Mer om det nye verkstedet

Gjennom verkstedhallen går det en kjøreledning med 16.000 volts spenning. Kjøreledningen er svingbar slik at det skal være mulig, og ikke minst trygt, å utføre arbeid på taket.

Skinnene inne i verkstedhallene blir montert på søyler oppå en 80 centimeter tykk bunnplate av betong. Søylene sørger for god arbeidshøyde når mekanikerne skal gjøre jobben sin. I tillegg monteres det løftebukker som kan løfte opp 120 meter lange togsett, for eksempel ved utskifting av boggier. Takhøyden i verkstedet blir cirka 16 meter, og bare takstolene måler 4,25 meter.

Nærheten til en aktiv toglinje er en av flere utfordringer HMS-leder Martin Frogner må ta hensyn til på anlegget. Her går det jevnlig tog forbi og all transport til byggeplassen skjer via en provisorisk planovergang. En hoved-sikkerhetsvakt vokter planovergangen og sørger for at sikkerheten blir ivaretatt.

Saneringsgrav for påkjørte dyr

På tomta er det to saneringsgraver i begge ender av vaskehallen. Dette er rett og slett kadavergroper. Dersom et tog kjører på en elg, kjøres det hit hvor restene spyles vekk. Levningene ender opp i en kurv og samles her for å sendes videre til egnet sanering.

Trafikkpakke 2

Jernbanedirektoratet tildelte «Trafikkpakke Nord» til SJ Norge i 2019 med oppstart i juni 2020. Denne trafikkpakken omfatter Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen.

Jernbanereformen

I 2015 vedtok Stortinget jernbanereformen, og med det ble den store norske jernbanefamilien splittet opp i ulike selskaper som konkurrerer på lik linje med andre aktører innen sektoren. Et resultat er at togoperatørene fritt kan velge hvilke leverandører de vil bruke. Bane NOR Eiendom har bygget opp og profesjonalisert verkstedavdelingen, og gjør sitt beste for å legge godt til rette for både operatørene og vedlikeholdsselskapene.

Totalt 13 verksteder

Når Støren ferdigstilles, eier Bane NOR Eiendom til sammen 13 togverksteder. Mange av dem er gamle, men stadig flere blir nå både moderne, effektive og attraktive arbeidsplasser for dyktige fagfolk. Til sammen planlegger selskapet å modernisere verksteder for to milliarder kroner fremover.

 

Klikk her for å lese om byggeprosjektet og se bildene i AF Posten