Boligprosjekt ved Horten stasjonsområde

Sammen med Horten kommune og Horten havn eier vi sammen store arealer ved fergeleiet i Horten. Nå har vi inngått en avtale for å utvikle disse sjønære arealene sammen, med mål om å øke attraktiviteten til byen.

Illustrasjon av prosjektet med et torg mellom husene

Flott uteområde mellom husene Foto: Asplan Viak

Fakta om prosjektet

 • Prosjekttype:

  Bolig, Kontor, Næring

 • Forventet ferdigstilt:

  Uavklart

Om prosjektet

I Horten eier vi den nedlagte stasjonen og stasjonsområdet. I kommuneplan for Horten er området definert som utviklingsarealer. I 2018 igangsatte Horten kommune en områderegulering for den søndre delen av Horten sentrums sjøfront, som vår eiendom er en del av. Planen ble vedtatt i 2020. 

Avtale om utvikling av området ved fergeleiet

I områdeplanen fra 2020 inngår arealet fra fergeleiet i nord til Strandparken i sør, og eies av de tre grunneierne. I januar 2022 ble avtalen mellom de tre partene signert, og det videre utviklingsarbeidet kan begynne.

Fordeling av eierskapet

I avtalen har vi blitt enige om en fordeling av eierskapet til de ulike delene i planen, slik at det blir samsvar mellom rollene til hver av partene og formålet med arealet. Slik eiendomssituasjon var stemte ikke roller, ansvar og muligheter overens med det vedtatte kartet i områdereguleringen.

Reguleringsplanen har forutsatt at oppstillingsarealet for bilene som skal med fergene skal flyttes. I dag ligger de mot sjøen, men de skal flyttes lenger inn på land langs Midgardsveien.

I arealene mot sjøen åpner reguleringsplanen for at området kan utvikles med primært boliger og noe næring. Mot sjøen skal det etableres en ny kyststi og det skal etableres nye offentlige parker, plasser og gater mellom de ulike byggefeltene.

Hovedelementene i avtalen

 • Bane NOR Eiendoms eiendom, som er regulert til oppstillingsplass til fergene, selges til Horten havn.
 • Bane NOR Eiendom kjøper areal av Horten kommune og Horten havn i søndre del av området som er regulert til byggeformål og ikke er avhengig av flytting av oppstillingsplassen til fergene.
 • Bane NOR Eiendom gis opsjon til å kjøpe arealer av Horten kommune og Horten havn som er regulert til byggeformål, men som er avhengig av at oppstillingsplass for fergene flyttes først.
 • Horten havn/Horten kommune gis opsjon til å kjøpe areal av Bane NOR Eiendom som er regulert til byggeformål. Dette ligger helt nord i området der stasjonsbygget ligger i dag og kan eventuelt brukes til å bygge et nytt p-hus.

Attraktivt for nye innbyggere

– Vi ser nå en trend hvor flere flytter ut av Oslo og etablererer seg i byene langs Oslofjorden. Den attraktive utviklingen i Horten som områdereguleringen legger opp til, vil tiltrekke seg nye innbyggere, mener Rune Breivik prosjektsjef i Bane NOR Eiendom. Å utvikle slike arealer til nye boliger og næringsbygg er også riktig og viktig ut fra et miljøperspektiv, forklarer Breivik.

Bane NOR Eiendom setter nå i gang med prosjektutvikling og detaljregulering av det søndre arealene som vi har kjøpt av kommunen og havna.

Nok kapasitet til fergetrafikken

For Horten havn er det viktig å sikre at fergetrafikken har tilstrekkelig fremtidig kapasitet i Horten.

– Med denne løsningen blir det mulig å etablere et tredje fergeleie hvis det blir et fremtidig behov. Ved å flytte oppstillingsarealet til fergene lengre inn på land, frigjør vi også arealer mot sjøen og gjør området tilgjengelig for hele befolkningen i Horten, forklarer Espen Eliassen, havnefogd i Horten havn. 

Fakta

 • Arealet som inngår i avtalen, er ca. 116 mål stort
 • Avtalen ble signert av grunneierne i slutten av januar 2022
 • Området strekker seg fra fergeleiet i nord til Strandparken i sør
 • Grunneiere er Horten kommune, Horten Havnevesen og Bane NOR Eiendom
Illustrasjon sett ovenfra av Rustadbrygga

Dronebilde av Rustadbrygga Foto: Spor Arkitekter

Fakta om prosjektet

 • Utviklingspotensial: 90 000 kvadratmeter
 • Formål: Bolig, Kontor, Næring
 • Samarbeidspartnere: Horten kommune, Horten havn

Fremdrift:

2016: Vedtatt sentrumsplan

2017: Oppstart planarbeid for denne delen av havnefronten

2020: Områderegulering vedtatt

2022: Avtale om arealfordeling mellom grunneierne inngått i januar

Forventet ferdigstillelse: Uavklart

Kartutsnitt av området

Kartutsnitt av området

Kontaktpersoner