Drammensdrømmen

Med en uttalt ambisjon om å bli blant Europas mest moderne byer, er det ikke uten grunn at Bane NOR Eiendom satser stort på utviklingen av Drammen. Med lokalbefolkningen på lag ser de uante framtidsmuligheter.

  • Knutepunktutvikling
  • Øst

Publisert: 10. august 2023 klokken 14:51

Portrettbilde av Connie Nyhaven foran grafitti

– 1,2 millioner kvadratmeter skal på sikt utvikles til nye og attraktive bydeler med boliger, byrom og arbeidsplasser, Connie Nyhaven, prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom. Foto: Gry B. Traaen

I tilknytning til jernbanen i Drammen har Bane NOR Eiendom flere hundre mål med sentrale tomter som driftes, utvikles og moderniseres. All byutvikling som selskapet står ansvarlig for, skjer på bærekraftig vis i samarbeid med lokalbefolkning og -politikere:

– Med elven som x-faktor har Drammen et eksepsjonelt fortrinn og stort potensial. Det er både spennende og krevende arbeid for oss som knutepunktutviklere. Målet er å gjøre vårt fremtidige Drammen til noe helt unikt, forteller Connie Nyhaven. Hun er prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom og har brukt store deler av sin arbeidskarriere til å tenke på den såkalte elvebyens ve og vel:

– Når vi utvikler områdene ved togstasjoner til levende bydeler, gjør vi det med tanke på de som skal bo, jobbe og være her. Og vi gjør at det blir enklere for flere å velge toget. Like viktig er det at utviklingen her bidrar til å bevare urørt natur, i og med at stasjonstomtene allerede er utbygd.

Drammen er stor og i kontinuerlig utvikling. Vi snakker i hundreårsperspektiv, noe som nærmest er umulig å forestille seg. Det sier mye om dimensjonene dette arbeidet byr på.

portrett av dame med lyst hår som ser til venstre

Connie Nyhaven

Transformative prosesser

Noen av Bane NOR Eiendom sine prosjekter ligger på tegnebrettet, mens andre er under bygging. Enkelte prosjekter er også fullført, som hotellet og kontorbygget ved stasjonen.

– Gradvis transformerer vi områder som tidligere har blitt brukt til jernbanerelaterte formål. Vi skal bygge nye nabolag med hyggelige parker og byrom, omkranset av boliger, arbeidsplasser, næring, og skole- og helsetilbud. Alle våre eiendommer ligger i gangavstand til jernbanen og vi ønsker selvsagt å bidra til at flere velger sykkel, gange og kollektivtransport fremfor bilen. Det er dessuten togavganger omtrent hvert tiende minutt og du er i Oslo på en halvtime, sier Nyhaven, og poengterer:

– For øyeblikket står Drammen foran den mest spennende byutviklingen her i landet.

Krevende dimensjoner

Statens utviklingsplaner for Drammen beløper seg til hele 45 milliarder kroner, og har oppgraderingen av jernbanen som første steg. På sikt er målet å utvikle 1,2 millioner kvadratmeter til nye og attraktive bydeler med boliger og arbeidsplasser.

– Drammensdrømmen er stor og i kontinuerlig utvikling. Vi snakker i hundreårsperspektiv, noe som nærmest er umulig å forestille seg. Det sier mye om dimensjonene dette arbeidet byr på, sier Nyhaven. 

Byutviklingsprosjektet Fjordbyen langs Lierstranda, som Bane NOR Eiendom tar del i, er så omfattende at det forventes å ta flere generasjoner å utvikle området. Planen omfatter opptil 20.000 arbeidsplasser og 10.000 boliger.

Mer nærliggende blir det derfor å vise til utviklingen av boligprosjektet Proffen Hageby. Her har flere familier allerede flyttet inn og utbyggingen fortsetter til det er bygget omkring 300 boliger.

– Når det nye dobbeltsporet fra Drammen til Kobbervikdalen ferdigstilles i 2025, frigis arealer til utviklingen av bydelen Godsløkka i Nybyen. Dette blir en bilfri perle med frodige parker, lune gårdsrom og sjarmerende gater. Om lag 800 boliger skal på plass, noe som er bakgrunnen for at det også legges til rette for varierte tilbud innen handel, næring og kultur. I hjertet av den nye bydelen står den gamle Godsterminalen, som blir restaurert og skal inneholde ulike mat- og kulturtilbud, sier Nyhaven.

Opptatt av forankring

Tangenkaia, som utvikles i samarbeid med Drammen kommune Eiendomsutvikling, har en distinkt egenart som Bane NOR Eiendom er opptatt av å bevare. Havne- og godsvirksomheten er lagt ned, så planen for den gradvise transformasjonen til en ny og levende bydel langs Drammenselva er godt i gang: 

– Både her og på Godsløkka har vi hatt medvirkningsprosesser som både informerer og inviterer alle berørte. Disse gir folk flest anledning til å komme med innspill på planene som er lagt og vi får en bedre forståelse av hva som er viktig for innbyggerne, sier Nyhaven.

Illustrasjon av en gågate med leiligheter og grøntareal rundet

Nybyen godsterminal blir frigjort når den nye InterCity-strekningen åpner i 2025. Hele området som vi kaller Godsløkka, har et betydelig potensial for fremtidig utvikling. Illustrasjon: Lund Hagem

I tilknytning til det nye sykehuset til Vestre Viken, som er under etablering på Brakerøya, er byggingen av Drammen Helsepark også i gang. Sammen med Eidos Eiendomsutvikling AS skal Bane NOR Eiendom utvikle drøye 75 000 kvadratmeter med helserelaterte virksomheter. 

Mange parter tar del i en knutepunktutvikling, og alle skal bli sett, hørt eller forstått. Som kommunalsjef for arealplan, klima og miljø er Anne-Marie Vikla tett på det meste som skjer i Drammen. Hun roser samarbeidet i utviklingen av sin by:

– Bane NOR Eiendom er en av flere dyktige aktører vi samarbeider med, som på en positiv måte bidrar til attraktiv by- og stedsutvikling i Drammen. De evner å tenke nytt når det kommer til bærekraft, gjenbruk og trivsel, og derigjennom utviklingen av gode nærmiljøer for alle, sier hun.

Lokalbefolkningen som fanebærere

Det viktigste for Drammensdrømmen, er at byen forblir tilgjengelig og attraktiv for folk som bruker – og ønsker å bruke – den. Knutepunktene skal også inneha en egenart, noe Nyhaven mener at det engasjerte samarbeidet mellom utbyggere, arkitekter, politikere og lokalbefolkningen ivaretar.

– I Drammenserne eksisterer det en særegen stolthet og et engasjement rundt utbyggingen av byen. Dette gjør det ekstra lystig for mennesker som meg å møte på jobb. Mens Bragernes på nordsiden av elven er «den pene» siden, med lineære kvartalsstrukturer og eldre arkitektur, har Strømsø på sørsiden et mer «rocka» preg – som lokalbefolkningen elsker, og gledelig tar del i utformingen av, sier Nyhaven.

En moderne fremtidsby

Knutepunktutviklingens suksess viser seg som best når områdene blir så attraktive å ta i bruk og oppholde seg i, at de som bor og jobber i byen velger å la privatbilene stå. Drømmen til Nyhaven er å en gang overhøre noen si at de ikke har behov for privatbil i Drammen:

– Drammen er nå et høyaktuelt knutepunkt som innehar alt som trengs, uavhengig av om dette er jobb, bolig, kultur eller reise. Tilgangen til aktiviteter og tilbud er raskere og bedre uten bilen enn med den, samme hvor i byen man oppholder seg, sier hun, og tilføyer:

– Etter opprustingen av elvepromenaden i 2011 var selvtilliten til Drammenserne på topp: Folk fra hele landet kom til Drammen for å se og føle på transformasjonen som byen hadde gjennomgått. Siden den gang har derimot ting stått litt stille. Arbeidet vi nå tar del i kan anses som starten på en ny epoke, som vil bringe elvebyen tilbake til fordums stolthet.


Publisert: 10. august 2023 klokken 14:51