Mulighetsstudie for byutvikling av Hamar Strandsone

Bane NOR Eiendom har i samarbeid med Hamar kommune fått utarbeidet en mulighetsstudie for byutvikling av Hamar Strandsone.

  • Øst
  • Næring
  • Kontor
  • Bolig
  • Hotell

Publisert: 25. oktober 2020 klokken 11:06

Oppdatert: 21. august 2023 klokken 11:06

dronebilde med illustrasjoner av nye bygg ved sjøkanten av et Mjøsa

Illustrasjon av Strandsonen Illustrasjon: LPO arkitekter og SLA

Mulighetsstudien er utarbeidet av LPO arkitekter og SLA, og belyser hvordan deler av Strandsonen kan realiseres raskt og med kortere tidshorisont enn dobbeltsporutbyggingen på Hamar.

Deler av Strandsonen kan frigis til byutvikling fordi området ikke er nødvendig for drift av jernbanen. Mulighetsstudien ble utarbeidet våren 2020, før valget av løsning for jernbanen ble tatt.  Det er valgt å vise kun alternativet med nåværende stasjon.

Mulighetsstudien viser hvordan Strandsonen kan utvikles i to faser, hvor området nærmest Mjøsa utvikles tidlig. Når jernbanen er bygget, kan resten av arealet som ikke skal brukes til jernbane utvikles som del av byområdet i Strandsonen. Bane NOR vil starte arbeidet med reguleringsplan for dobbeltsporet frem til Hamar stasjon. Denne planen vil avgrense sporområdene ved Hamar stasjon slik at det blir avklart nærmere hvilke arealer som blir byutviklingsområder.  

Klikk her for å åpne mulighetsstudien.

Mulighetsstudien viser utvikling av en ny bydel med sammenhengende strandpromenade, gater, torg og grøntområder, omtrent 600-700 byboliger, samt næringsarealer, hotell og ny bruk av de gamle verkstedbygningene. Mulighetsstudien viser muligheter og er ingen ferdig løsning. I det videre arbeidet med detaljregulering for Strandsonen vil Bane NOR Eiendom som tiltakshaver og Hamar kommune som reguleringsmyndighet diskutere en rekke forhold knyttet til byutviklingen. Samarbeidet om mulighetsstudien gir derfor ingen føringer for Hamar kommunens behandling av detaljregulering for Strandsonen.


Publisert: 25. oktober 2020 klokken 11:06

Oppdatert: 21. august 2023 klokken 11:06