Sjøsiden Moss

I Moss planlegger Bane NOR Eiendom og kommunen byutvikling rundt den nye jernbanestasjonen som skal stå ferdig i 2024.

Fakta om
prosjektet

Sjøsiden Moss

Fremdrift

Byutviklingen kan gjennomføres når den nye jernbanetraséen og stasjonen står ferdig i 2024.

Kontakt

Jon Simenstad

Prosjektsjef

Kart

map

I Moss planlegger vi, sammen med Moss kommunale eiendomsselskap, å utvikle området rundt den nye jernbanestasjonen som etter planen skal stå ferdig i 2024. Vi har sammen etablert selskapet Sjøsiden Moss AS som skal stå for utviklingen.

Store områder for byutvikling

Området rundt dagens jernbanestasjon og Værla, nå kalt Sjøsiden, gir store muligheter for Moss og byens befolkning. I utviklingen av området ønsker vi å bygge et attraktivt knutepunkt med boliger og arbeidsplasser rundt den nye jernbanestasjonen, og gjennom dette etablere god kobling mot sentrum. Det vil også være viktig å åpne opp byen mot sjøen.

Klikk her for å lese mer på prosjektets hjemmeside.

Sjøsiden skal utvikles som et godt sted å være, med bærekraftige løsninger, grønne lunger, gode møteplasser, arbeidsplasser og boliger. Vi vil gjøre det enkelt for de som bor, jobber og besøker området å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Knutepunktutvikling reduserer behovet for bil i hverdagen, og tilrettelegger for sykkel, gange og kollektivtransport som foretrukne reisemåter. Jernbaneutbyggingen vil gi Moss og Sjøsiden en veldig god tilgjengelighet. Ferdig utbygd jernbane med fire togavganger i timen og en reisetid på 30 minutter til Oslo S vil gjøre det enda mer attraktivt å bo i Moss.

Planområdet:

Vedtatt områdereguleringsplan legger til rette for byutvikling ved den nye stasjonen og danner grunnlag for vårt videre arbeid med byutvikling både på eiendommene eid av Sjøsiden Moss AS og i området over ny jernbanekulvert. Utviklingen kan gjennomføres når den nye jernbanetraséen og stasjonen er på plass i 2024.

Planområde Moss