Knutepunktutvikling Halden

Bane NOR Eiendom og Halden kommune jobber sammen for en fremtidsrettet utvikling av Haldens stasjonsområde.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2021: Oppstart regulering

Kontakt

Niall Ó Muiré

Prosjektsjef

Connie Nyhaven

Prosjektdirektør

Kart

map

Bane NOR Eiendom og Halden kommune har engasjert tre dyktige arkitektteam til å bistå oss i oppgaven med å synliggjøre mulighetene for en fremtidsrettet byutvikling av Haldens stasjonsområde. Arbeidet med mulighetsstudien startet opp i august 2020, og ble fulgt opp med et seminar hvor lokale aktører var involvert, i september.  Arkitektteamene, A lab/Lala Tøyen, Asplan Viak og LPO/COWI, presenterte sine forslag 17. november 2020. 

Felles mål for stasjonsområdet:

Bane NOR Eiendom og Halden kommune har en felles ambisjon om å gjøre stasjonsområdet om til en integrert del av Halden sentrum. Med fokus på bærekraft og attraktivitet både for befolkningen og de besøkende kan utviklingen av stasjonsområde bli et supplement til, og styrke Halden som destinasjon og livskraftig by.

De ulike forslagene viser hvordan en byutvikling kan ivareta viktige tema som historiske kvaliteter, byens identitet, tilgjengelighet og forbindelser til resten av sentrum gjennom gode trafikkløsninger som fremmer sykkel og gange. Et viktig moment er å vise hvordan utviklingen kan realiseres i flere etapper i et langsiktig perspektiv. 

Prosessveiledning av Civitas og geoteknisk rådgivning av Multiconsult.

Forslagenes innhold

Blant funksjonene som er vist er forslag til sentrumssvømmehall, et kulturhus som kan romme et yrende kulturliv innen musikk, dans, teater og så videre, hotell, servering, sentrumsboliger og attraktive næringslokaler. Kanskje kan den gamle, ærverdige stasjonsbygningen få nytt innhold som kommer byens studenter til gode?

Veien videre

Mulighetsstudien viser ulike måter å bygge ut stasjonsområde på og det er fremdeles mange vurderinger som må gjøres før man kan gå i gang med å regulere området. Vi ønsker synspunkter fra lokalbefolkningen, det skal gjennomføres grunnundersøkelser, det må gjøres økonomiske vurderinger og det må fattes politiske vedtak.

Halden kommune og Bane NOR Eiendom er nå i full gang med å gjøre konkrete vurderinger av hva som må til for å lykkes med et robust og fremtidsrettet byplangrep av stasjonsområde i samsvar med lokalbefolkningens ønsker.  Vi håper de ulike arkitektforslagene kan skape debatt og at lokalbefolkningen og lokalt næringsliv har lyst til å engasjere seg i en fremtidsrettet byutvikling av stasjonsområde.