Årnes: Bevarer Bautaparken og sikten mot elva

De nye boligene på Årnes Brygge skal bidra til klimavennlig fortetting og utvikling ved togstasjonen. Bautaparken skal bevares og legge til rette for aktivitet, lek og rekreasjon i friområdene langs Glomma.

19. april 2022 ble formannskapet i Nes kommune orienteret om planene for prosjektet Årnes Brygge AS, som utvikles og er eid av Glomma Boligpark og Bane NOR Eiendom.

Miljøvennlig fortetting ved knutepunktet

Planene innebærer attraktive boliger med utsikt til Glomma, gode lekeplasser og uteområder som kan benyttes av alle. Forslaget er å bygge tre trapesformede boligblokker, der alle leilighetene får utsikt til Glomma og de naturskjønne friområdene.

– Dette skal bli et fint og hyggelig nabolag med fokus på at uteområdene mot Glomma skal bidra til mer aktivitet og bruk. Det er lagt inn godt med plass mellom byggene som skal sørge for åpenhet og sikt fra sentrum til elva, sier prosjektsjef Birgitte M. Formo.

Årnes Brygge ligger rett ved togstasjonen. Området er derfor definert som knutepunkt av både staten og kommunen, og er derfor prioritert for utbygging og fortetting. Det er bra for klima og miljøet fordi det bidrar til at flere velger å reise kollektivt med toget og lar bilen stå. En fortetting i sentrum av byer og bygder innebærer også at flere går og sykler på handleturer eller til andre sentrumsnære gjøremål. Samtidig blir det færre utbygginger i randsonen av tettstedene, noe som ofte går utover natur og dyrka mark, og fører til mer bilkjøring.

Planforslaget viser at de tre byggene får seks etasjer, slik at flest mulig kan bo i området, noe som er i tråd med tankene om klimavennlig fortetting. Det er ikke planlagt restauranter eller butikker som del av Årnes brygge.

– Her har vi lyttet til det lokale næringslivet som ønsker at bebyggelsen og de kommende beboerne heller skal styrke dagens handelssentrum, sier Formo.

Bautaparken og turområdet

Det blir ingen forandring på Bautaparken og tilhørende trær og vegetasjon. Prosjektet vil imidlertid foreslå en stor lekeplass på arealet som i dag er asfaltert, og bygge en ny gang- og sykkelvei som gir en enkel og trafikksikker atkomst til turområdene langs elva. Dette kobler sammen den etablerte elvestien fra Glomma terrasse i syd med Årnes Brygge og videre nordover forbi Hennisand.

Lekeapparater og sitteplasser lages av tre for å gli pent inn i områdets vegetasjon. Mellom byggene er det planlagt mindre lekeplasser og grønn, frodig vegetasjon med sittebenker og felles uteplasser.

Prosjektet har hensyntatt arealer for kommunens ønske om en fremtidig etablering av skatepark, badebrygger, sanitæranlegg og amfi på Årnes Brygge. I tillegg er det avklart god plass til en mulig ny sideplattform vest for jernbanen.

Reguleringsplanen skal nå til førstegangsbehandling i formannskapet. Når den blir lagt ut på høring tilbyr Årnes Brygge å arrangere folkemøte for å informere bredt om planene, dersom kommunen ønsker det.

Om prosjektet og eierne

Årnes Brygge AS er eiet av Glomma Boligpark og Bane NOR Eiendom, hvor hver av partene eier femti prosent hver. Formålet er å utvikle boliger i området mellom Glomma og Årnes stasjon.

Bane NOR Eiendom er grunneier og ansvarlig for utviklingen av knutepunktet ved stasjonen. Glomma Boligpark er både eiendomsutvikler og entreprenør, og bidrar med verdifull erfaring og lokalkunnskap. Gjennom selskapet Årnes Brygge ønsker partene å få til en god og effektiv utvikling av prosjektet.

Glomma Boligpark 1 AS er eid 100 % av Marbre Eiendom AS. Marbre er en eiendomsutvikler og et entreprenørselskap lokalisert på Årnes. Glomma Boligpark har god erfaring som utbygger på Årnes.

For ytterligere informasjon: Prosjektsjef Birgitte M. Formo, Bane NOR Eiendom,  birgitte.marie.formo@banenor.no, 484 00 448.

 

Foreløpige illustrasjoner